Forsiden

Historisk arkiv

Nye tiltak for økt aktivitet i norsk maritim næring og grønn skipsfart

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

For å få fart på norsk økonomi igjen, legger regjeringen i dag frem tiltakspakker for å fremme aktivitet i norsk verftsnæring og for utvikling av grønn skipsfart. Regjeringen vil legge til rette for at næringslivet kan skape grønne jobber og en mer bærekraftig fremtid.

Regjeringen foreslår å bevilge penger til nye maritime prosjekter på til sammen 684 millioner kroner for perioden 2020-2024. Pengene vil gå til oppgradering av fartøy på norske verft for Sjøforsvaret og forskningsskip. I tillegg kommer penger til en ny låneordning for grønn flåtefornyelse og til forskning knyttet til grønn skipsfart.  

- De norske maritime næringene går gjennom krevende tider. Verftsindustrien opplever en nedgang i ordrebøkene på toppen av en allerede utfordrende situasjon. Derfor legger vi i dag frem en pakke som vil bidra til å opprettholde aktiviteten i norsk maritim leverandørindustri og for å sikre at Norge også i fremtiden skal være verdensledende på grønn skipsfart. Vårt mål er at vi skal ha en konkurransedyktig verftsnæring og arbeidsplasser langs kysten også etter krisen, sier næringsminister Iselin Nybø (V). 

Regjeringen foreslår at det bygges et nytt kystgående forskningsfartøy for Havforskningsinstituttet. Det lyses også ut et anbud for leie av et nytt kontrollfartøy for Fiskeridirektoratet. I tillegg foreslås det satt av midler til oppgradering og vedlikehold av forskningsfartøy og utstyr til kontrollfartøy.  

- De nye fartøyene og vedlikeholdsmidlene vil bidra til å opprettholde aktivitet i verftsnæringen, samtidig som vi styrker ressurskontroll og forskning og overvåking i kystsonen, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).  

- Maritim industri er en svært viktig næring langs kysten vår, og i tilknytting til verftene er det mange verdifulle distriktsarbeidsplasser. De lokale ringvirkningene er avgjørende for fortsatt vekst og at folk kan bo i hele landet, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H).  

Fremskynder oppgradering av marinefartøy 

Regjeringen foreslår å fremskynde oppgraderingen av sjøforsvarets Skjold-klasse kystkorvetter og vil bruke over 500 millioner kroner på dette. 

- Det har vært et sterkt ønske fra forsvarsindustrien om å fremskynde planlagte prosjekter. Ved å forsere oppgraderingen av kystkorvettene kan vi både bygge forsvarsevne og støtte norsk industri, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).  

Oppgraderingen av kystkorvettene vil kunne gi nye oppdrag til både verftet som bygget fartøyene og til andre nasjonale leverandører av delsystemer. Arbeidet vil omfatte oppgradering av komponenter og flere av systemene om bord. 

Grønn flåtefornyelse  

Miljøvennlig skipsfart et prioritert satsingsområde i regjeringens politikk og regjeringen har høye ambisjoner for utslippskutt i skipsfarten. Dette følges opp av målrettede virkemidler. Regjeringen foreslår å opprette en ny låneordning for grønn flåtefornyelse for nærskipsfarten og fiskefartøy med en tapsavsetning på 150 millioner kroner. Dette tilsvarer en låneramme på 300 millioner kroner.  

Forskning knyttet til grønn skipsfart 

Det foreslås også å øke rammen til næringsrettet forskning og utvikling knyttet til grønn skipsfart i Norges forskningsråd (Maroff) med 65 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til økt bevilgning til Klimasats, herunder 20 millioner kroner til fylkeskommunenes arbeid med grønne hurtigbåter. 

-  Utvikling og implementering av maritime lav- og nullutslippsløsninger kan bli springbrettet til å redusere de store utslippene fra internasjonal skipsfart og samtidig opprettholde norsk lederskap innenfor grønn skipsfart. Regjeringen ønsker å benytte veien ut av krisen til å fremme utviklingen av en norsk grønn skipsfartsnæring, sier næringsministeren. 

Grønn skipsfart i RNB 


Det ble i revidert nasjonalbudsjett bevilget 250 millioner kroner til grønn skipsfart. 150 millioner kroner ekstra til i rammetilskudd til fylkeskommunene for å støtte opp om innfasingen av lav- og nullutslippsferjer på fylkesveisambandene, 75 millioner kroner til å opprette en kondemneringsordning for skip i nærskipfart og 25 millioner kroner i økt støtte til Grønt Skipsfartsprograms arbeid for grønn flåtefornyelse av skip i nærskipsfart.  Låneordningen vil sammen med de andre ordningene legge til rette for grønn omstilling i maritim næring.  

-Norge har lenge vært en sjøfartsnasjon med en sterk verftsindustri. Det skal vi fortsette å være. Når vi nå trapper opp satsningen på grønn skipsfart hjelper vi bransjen ta steget inn i en bærekraftig fremtid som vil sikre konkurransedyktige og grønne arbeidsplasser langs kysten, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V). 

 

Foreslåtte bevilgninger i fase III: 

 

 

Foreslått total ramme 

Foreslått 2020 

Økt aktivitet ved norske verft 

Sjøforsvaret, oppgradering av Skjold-klassen 

514 

Havforskningsinstituttet, bygging av nytt kystgående forskningsfartøy 

110 

25 

Oppgradering og vedlikehold av eksisterende forskningsfartøyer og utstyr til kontrollfartøy 

60 

40 

Grønn skipsfart 

Etablering av ny låneordning for grønn flåtefornyelse for nærskipsfarten og fiskefartøy – tapsavsetning 

 

150 

Klimasats, fylkeskommunenes arbeid med grønne hurtigbåter 

 

20 

Norges forskningsråd, engangsbevilgning til næringsrettet forskning og utvikling knyttet til grønn skipsfart  

 

65