Historisk arkiv

Åpner for rask endring av bygg til skoler, barnehager og asylmottak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

-Vi ønsker å bidra til at kommunene får fleksiblitet med bruk av lokaler, slik at de kan få en trygg gjenåpning etter koronakrisen, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. Departementet har i dag sendt ut et midlertidig lovforslag som skal gjøre det enklere for kommunene å ta i bruk eksisterende bygg til blant annet skoler og barnehager. Fra før har kommunene hatt midlertidig mulighet til å gi unntak for eksisterende bygg som skal brukes til helse- og sosialformål og asylmottak.

Både skoler og barnehager er nå i gang igjen etter den vanskelige tiden.  - Krav til avstand på minimum én meter gjør at det er behov for å ta i bruk flere lokaler for å oppfylle smittevernrådene. Vi foreslår derfor at kommunene skal kunne gi unntak fra plan- og bygningsloven på en enkel og rask måte, sier Astrup.

Regjeringen foreslår at kommunene kan gi unntak fra plan- og bygningsloven for bygninger som skal brukes til helsetjenester, barnehage og skole, barneverninstitusjon, krisesenter og krisesentertilbud, familievernkontor, innkvartering av asylsøkere og plassering av innsatte i fengsel. Forslaget gjelder både endret bruk av eksisterende bygg og utplassering av midlertidige bygg, som skolepaviljonger, brakker og telt.

Viderefører forskrifter

Lovforslaget viderefører og utvider midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven i forbindelse med Covid 19-pandemien, som gjelder for helsebygg, og midlertidig forskrift om byggverk for innkvartering av asylsøkere mv. som følge av utbrudd av covid-19. Denne forskriften ble vedtatt etter koronaloven, og faller bort 27. mai når loven oppheves.

Det er stor usikkerhet med hensyn til hvor lenge utbruddet av korona vil vare. For å sikre forutsigbarhet foreslår Regjeringen at endringene gis varighet fram til 1. januar 2021.

Se Prop. 109 L (2019-2020)

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00