Prop. 109 L (2019–2020)

Midlertidige endringer i plan- og bygningsloven (tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19)

For å redusere smittespredning og beskytte liv og helse, har regjeringen gjennom Covid-19-forskriften fastsatt strenge tiltak som karantene- og isolasjonsplikt og anbefalinger om å holde avstand på en meter. For å kunne overholde disse kravene kan det oppstå akutt behov for å ta i bruk eksisterende bygninger, som idrettshaller eller kontorbygg, til nye formål. Det kan også oppstå behov for midlertidig plassering av brakker eller telt. Plan- og bygningsloven er laget for en normalsituasjon. Innenfor rammene av dagens plan- og bygningslov er det i en akutt situasjon vanskelig å sikre tilstrekkelig raske prosesser. Med denne proposisjonen foreslår regjeringen midlertidige endringer i plan- og bygningsloven som legger til rette for at kommunene raskt kan gi unntak fra krav i plan- og bygningsloven for tiltak som er nødvendige for å oppfylle tiltak og anbefalinger som myndighetene har fastsatt eller gitt for å begrense spredning av korona. Forslaget til endringer gjelder for tiltak som i en begrenset periode skal brukes til helse- og omsorgstjenester, barnehage, skole, barneverninstitusjon, krisesenter og krisesentertilbud, familievernkontor, innkvartering av asylsøkere og plassering av innsatte i fengsel. Det er viktig at tiltak som iverksettes lokalt og nasjonalt for å hindre spredning av korona virker sammen i en helhet. Dette kan bidra til å sikre fortsatt trygg gjenåpning av samfunnet, og opprettholde nødvendig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten. De foreslåtte endringene i plan- og bygningsloven skal gjelde for en begrenset periode, fram til 1. januar 2021.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget