Historisk arkiv

Vil gjøre det lettere for kommunene å fatte vedtak under koronakrisen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Utbruddet av koronaviruset påvirker alle deler av samfunnet, og norske kommuner er ikke noe unntak. Regjeringen vil stille opp for kommunene og gjennomføre tiltak som kan bidra til å gjøre denne vanskelige situasjonen litt lettere, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Regjeringen legger derfor frem forslag til midlertidige unntak fra kommuneloven, partiloven, og lov om interkommunale selskaper. Målet er å legge til rette for at kommunene kan fatte nødvendige vedtak raskt, uten at det går på bekostning av viktige demokratiske hensyn.

Åpner for å delegere mer

Forslaget innebærer blant annet å utvide adgangen til å delegere myndighet fra kommunestyret til formannskapet. Det betyr at formannskapet kan få myndighet til å inngå interkommunalt samarbeid.

– Det kan oppstå situasjoner hvor en kommune må fatte beslutninger raskt, da kan det være hensiktsmessig og effektivt at formannskapet kan fatte disse beslutningene i stedet for at hele kommunestyret må samles. Lovforslaget åpner for å kunne delegere mer ansvar til formannskapet, men denne bestemmelsen må selvsagt brukes med klokskap, sier Astrup.

Utvider frister

Koronakrisen gjør det vanskelig for kommunestyrer og revisorer å overholde lovpålagte frister. Regjeringen foreslår derfor å utvide fristen for revisor til å avlegge revisjonsberetning og etterlevelseskontroll. Det samme gjelder kommunestyrets frist til å vedta årsregnskap og årsberetning.

– For noen kommuner vil dagens frister ikke være realistiske eller forsvarlige å forholde seg til. Da er det fornuftig å gi en utsettelse, sier Astrup.

Regjeringen foreslår også å utvide innberetningsfristen som politiske partier er pålagt etter partiloven.

Fjernmøter i interkommunale selskaper

Tidligere i mars fastsatte Kommunal- og moderniseringsdepartementet en midlertidig forskrift som gjør det enklere for kommuner og fylkeskommuner å gjennomføre møter i folkevalgte organer på telefon eller video. Lovforslaget som regjeringen i dag legger frem, åpner også for at organer i interkommunale selskaper kan avholde fjernmøter.

Lovforslagene bygger på innspill fra blant annet KS. Kommunal- og moderniseringsdepartementet bistår for øvrig kommuner og fylkeskommuner med generell veiledning i kommuneloven.

Disse midlertidige lovendringene går som egne løp, og har ikke hjemmel i koronaloven.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.