Historisk arkiv

Koronasituasjonen: Midlertidig lov om innreiserestriksjoner forlenges fram til 1. juni neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Kongen i statsråd har i dag sanksjonert et lovvedtak som innebærer at den midlertidige loven om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen forlenges fram til 1. juni 2021. Loven innebærer at det er restriksjoner på innreise for utlendinger som ellers ville hatt lovlig adgang til å reise inn i Norge.

Koronaviruset er fremdeles en trussel mot folkehelsen, og vil være det fram til en tilstrekkelig andel av befolkningen er immune ved vaksinasjon. Sett i lys av det, må varigheten av reglene forlenges. Reglene gjaldt i utgangspunktet fram til 1. november.

– Varigheten av innreiserestriksjonene må vurderes fortløpende, i tråd med smitteutviklingen. Det er ikke gitt at vi skal ha innreiserestriksjoner helt frem til juni 2021. Regjeringen gjør fortløpende vurderinger hvor lenge det er behov for restriksjonene, sier justisminister Mæland. – Regjeringen har fortløpende vurdert lempinger i forskriften om innreiserestriksjoner. Dersom smittesituasjonen tilsier det, legges det opp til å fortsette med det, som ledd i en gradvis og kontrollert gjenåpning.

Det er i tillegg vedtatt to justeringer i loven.

Forlengelse av de midertidige reglene om fjernmøter i Utlendingsnemnda

For å unngå at nemndmøter utsettes på grunn av smittesituasjonen, ble det innført midlertidige regler slik at UNE blant annet kan avholde digitale nemndmøter uten fysisk tilstedeværelse (fjernmøter). Disse forlenges tilsvarende, fram til 1. juni neste år.

Prop. 5 L (2020–2021) Endringer i utlendingsloven og midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen