Historisk arkiv

Kulturdepartementet utvider krisepakkene og kompensasjonsordningene for å inkludere flere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kompensasjonsordningen for arrangører inkluderer nå verdikjeden i kultursektoren, kompensasjonsordningen for idrett og frivillighet justeres, og den midlertidige kompensasjonsordningen for mediene fastsettes.

- Jeg er glad for at vi utvider ordningene som ligger på mitt ansvarsområde. Koronapandemien har vært krevende for kulturnæringen, frivilligheten og idretten, og mitt mål har vært å bringe sektoren gjennom krisen. Etter en tett dialog med bransjene er jeg fornøyd med å kunne presentere utvidede og målrettede ordninger, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Detaljer om endringene følger.

Raja er tilgjengelig for presse i Kulturdepartementet, Grubbegata 1, fredag 26. juni 14.30. 
Avtaler gjøres via kudinfo@kud.dep.no eller 90 23 10 93 

Kulturarrangementer

Regjeringen har blitt enig om en utvidelse av kompensasjonsordningen for arrangører i kultursektoren.

Denne vil nå inkludere mange flere av dem som opplever inntektstap på grunn av helt eller delvis avlyste kulturarrangementer. Kulturdepartementets ordning inkluderer nå også underleverandører:

  • Aktører innenfor lys, lyd og rigg
  • Aktører som leier ut lokaler der det skal gjennomføres et kulturarrangement, herunder litteraturhus, konserthus og privatteatre
  • Artister, management, booking og filmdistributører

Alle disse skal kunne søke kompensasjon for tap og merutgifter i forbindelse med utsettelse, helt eller delvis stenging, eller avlysning av arrangementer i kultursektoren fra 1. mai til 1. september.

Endringene i ordningen forutsetter godkjenning fra ESA. Man kan søke når godkjennelsen er i orden og Kulturrådet, som forvalter ordningen, er klare til å ta imot søknadene.

De nye aktørene som ordningen utvides til å omfatte vil kunne søke 50 prosent av sitt inntektstap dekket knyttet opp mot kulturarrangementer.

Idrett og frivillighet

Regjeringen utvider innretningen på kompensasjonsordningen for frivillighets- og idrettssektoren slik at den kompenserer for flere typer inntekter og flere typer arrangementer.

Kulturdepartementet har lyttet til innspill fra sektoren og har åpnet ordningen for flere typer inntekter enn billetter og deltakeravgifter.

Man kan nå søke 70 prosent kompensasjon av tapte inntekter fra eksempelvis loppemarkeder, utleie, billettinntekter fra akvarier, idrettsanlegg og museer. Kampdagsinntekter for toppidrett vil også kompenseres, i tillegg til bortfall av billettinntekter.

Kulturdepartementet har sørget for løpende utbetalinger. Det vil si at de som allerede har et dokumentert tap kan søke om å få kompensert dette nå, mens andre kan vente og se hvordan det blir for arrangementer som er planlagt i sommer.

Midlertidig kompensasjonsordning for mediene

Publikum har siden COVID-19-utbruddet hatt et stort informasjonsbehov og vært storforbrukere av medieinnhold. Samtidig har mange mediebedrifter opplevd at omsetningen har falt.

I revidert nasjonalbudsjett foreslo regjeringen å opprette en midlertidig kompensasjonsordning for redaktørstyrte medier som har hatt et visst omsetningsfall.

- Etter dialog med bransjen og ESA har vi endret noe av innretningen på ordningen.  Det settes lik prosentsats for å kunne søke, det vil si at både lokale, regionale og nasjonale redaktørstyrte medier som har hatt et omsetningsfall på minst 15 prosent skal kunne søke, og vi endrer søknadsperioden til å vare fra 15. mars til og med 30. juni, i tråd med mediebransjens innspill, sier Raja.

Fra før var kravet for nasjonale medier på 20 prosent omsetningsfall.

Mediene kan få kompensert inntil 60 prosent av omsetningsfallet i perioden, oppad begrenset til 15 millioner kroner.

Ordningen forvaltes av Medietilsynet, og regelverket for ordningen sendes i dag til bransjeorganisasjoner mv. for en kort høring.

Ordningen må godkjennes av ESA før Medietilsynet kan åpne for søknader.

Rammen for ordningen er satt til 300 millioner kroner.

Se vedlegg for en oversikt over alle ordningene som ligger under Kulturdepartementet (.pdf)