Historisk arkiv

Kjærester og familiemedlemmer til nordmenn kan nå komme på besøk til Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen åpner fra 15. juli for innreise for utlendinger fra land utenfor EU/EØS, såkalt tredjelandsborgere, som har familie eller et etablert kjæresteforhold i Norge. Men det gis ikke unntak fra karanteneplikten eller de normale vilkårene i utlendingsloven.

– Regjeringen forsøker hele tiden å finne riktig balanse mellom smittevern og åpning. Når smittesituasjonen er som den er i Norge, gir det oss mulighet til å åpne opp litt mer, og når vi ser at innreiserestriksjonene som er innført pga. koronasituasjonen særlig har rammet familier og kjærester hardt, er jeg glad for at vi nå kan gjøre ytterligere lempinger for land utenfor EU og EØS, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H). 

– Men vi understreker at reglene om innreiserestriksjoner kommer i tillegg til de alminnelige reglene om innreise i utlendingsloven. Det betyr at selv om innreiserestriksjonene fjernes, vil fortsatt de alminnelige kravene til reisedokumenter, visum osv., gjelde fullt ut, sier Mæland videre.  

Retten til innreise for utlendinger som skal flytte til Norge som følge av familieinnvandring gjeninnføres nå fullt ut. Dette innebærer at familiemedlemmer, som før innreiserestriksjonene ble innført hadde adgang til innreise for å søke om oppholdstillatelse fra Norge, nå får anledning til det igjen. 

Karentenereglene gjelder fortsatt for familiemedlemmer og kjærester 

- Kjærester og familiemedlemmer må følge alminnelige karanteneregler, og oppholde seg i karantene i 10 døgn på lik linje med andre som reiser inn i Norge, sier justis- og beredskapsminister Mæland. De må også legge fram dokumentasjon på at de skal bo sammenhengende på én adresse i 10 dager, eller for den perioden de skal være her, hvis kortere. 

Selv om også visumpliktige familiemedlemmer og kjærester dermed får samme rett til innreise som tidligere, er det imidlertid viktig å være klar over at det fortsatt noen steder i verden er praktiske utfordringer med å få fremmet søknad om visum, på grunn av at søknadssentre i utlandet kan være stengt eller ha redusert kapasitet på grunn av smittevernhensyn. Dette er forhold norske myndigheter har begrenset eller ingen mulighet til å påvirke. Trenden de siste ukene er imidlertid at flere og flere søknadssentre åpner etter hvert som det skjer lettelser i de nasjonale restriksjonene i landene søknadssentrene opererer i. 

En økning i antallet innreisende fra tredjeland kan potensielt medføre import av smitte, slik at smittesituasjonen i Norge forverres. Vi kommer derfor til å følge situasjonen nøye, og gi tydelig informasjon om ansvar for overholdelse av karanteneplikten og de til enhver tid gjeldende rådene om smittevern. 

Dette er endringene: 

Utlendinger som skal flytte til og besøke Norge: 

  • Retten til innreise for utlendinger som skal flytte til Norge som følge av familieinnvandring gjeninnføres fullt ut. Dette innebærer at visumfrie familiemedlemmer, som før innreiserestiksjonene ble innført, hadde adgang til innreise for søke om oppholdstillatelse fra Norge, nå får anledning til det igjen. 
  • Visumpliktige familiemedlemmer kan gis innreisevisum for å oppholde seg i Norge i påvente av søknadsbehandlingen, etter utlendingslovens alminnelige regler og i tråd med UDIs gjeldende retningslinjer fra før utbruddet av covid-19.  
  • I tillegg åpnes det for familiebesøk fra nær familie ved at innreiserestriksjonene for besøkende tredjelandsborgere med familiemedlemmer i Norge oppheves. 
  • Med familiemedlemmer menes i denne forbindelse ektefelle/partner/samboer, foreldre til barn under 21 år og barn under 21 år, samt stefamilie. 

Innreise for kjærester 

  • I tillegg til familie, åpner vi for innreise for kjærester. Det stilles krav til at partene har møtt hverandre fysisk, og at forholdet har hatt en varighet på minst ni måneder.  
  • Personen som bor i Norge må legge fram en egenerklæring som kjæresten må fremvise ved ankomst til Norge, hvor det bekreftes at de to kravene er oppfylt.  

Neste trinn: Generell innreise fra enkelte land utenfor EØS/Schengen-området 

Siden 17. mars har Schengenområdet, som Norge er del av, vært midlertidig stengt for reiser som ikke er strengt nødvendige. Rådet i EU har kommet med en anbefaling om lettelser i de midlertidige restriksjonene og å åpne for innreise fra bestemte land utenfor Schengen. Norge følger opp dette rådet og tar sikte på å fjerne innreiserestriksjoner for enkelte tredjeland som står på EU-listen, i den grad smittesituasjonen tillater det.  

- Vi fortsetter med den gradvise og kontrollerte åpningen for reisevirksomhet. Regjeringen ønsker å bygge på de erfaringene vi gjør oss med økt reisevirksomhet i Norden og Europa, før vi åpner opp for land utenfor, sier justisminister Monica Mæland.  

Beslutning om hvilke land som omfattes i første omgang og tidspunkt for åpning arbeides det med og planlegges offentliggjort på et senere tidspunkt. Som ellers vil vurderingen av land være basert på gitte kriterier, blant annet smittesituasjonen.