Historisk arkiv

Flere familiemedlemmer kan komme til Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen har besluttet å åpne for at flere familiemedlemmer fra land utenfor EU/EØS kan besøke slektninger i Norge. Dette gjelder blant annet besteforeldre. Reglene om innreisekarantene endres ikke.

- Jeg håper dette blir tidlig julegave for alle dem som har savnet sine kjære. Mange barn har tatt kontakt og bedt om at besteforeldrene deres kan komme til Norge. Derfor er det bra at Monica nå endrer forskriften for å lette på innreiserestriksjonene, sier statsminister Erna Solberg.

- Jeg er glad for at vi i dag kan annonsere at vi vil gjøre unntak fra innreiserestriksjonene for flere familiemedlemmer. Blant annet vet jeg at mange barn har gledet seg til å kunne få besøk fra sine besteforeldre. Statsministeren har vært helt tydelig overfor meg at dette må vi fikse, og nå gjør vi det, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

- Jeg understreker at de det gjelder fortsatt må i karantene, og at det er viktig at de også følger øvrige smittevernsregler under sitt besøk i Norge, sier statsråden.

Justis- og beredskapsdepartementet arbeider nå med å gjøre de nødvendige forskriftsendringene. Forskriften trer i kraft 21. oktober. De nærmere detaljene om hvem som nå får mulighet til å reise til Norge vil fremkomme av forskriften og det tilhørende rundskrivet.

De nye reglene vil innebære at det gjøres unntak fra innreiserestriksjonene for følgende utlendinger:

  • barn og stebarn over 21 år til person bosatt i Norge
  • foreldre og steforeldre til barn over 21 år bosatt i Norge
  • besteforeldre og stebesteforeldre til person bosatt i Norge
  • barnebarn og stebarnebarn til person bosatt i Norge
  • etablerte kjæresters barn (dvs. barn til kjærester slik dette er definert i forskriften om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn il folkehelsen § 3 bokstav q, som innebærer et kjæresteforhold med minimum ni måneders varighet der partene har møtt hverandre fysisk)
  • ektefelle, registrert partner, samboer og barn til norsk borger som er bosatt i utlandet, og som reiser på besøk til Norge sammen med den norske borgeren
  • EØS-borgere og deres familiemedlemmer bosatt i tredjeland (land utenfor EU/EØS)

Det understrekes at reglene om innreiserestriksjoner kommer i tillegg til de alminnelige reglene om innreise i utlendingsloven. Det betyr at selv om innreiserestriksjonene fjernes, vil fortsatt de alminnelige kravene til reisedokumenter, visum osv. gjelde fullt ut. For de som trenger visum for å reise til Norge, vil det fortsatt kunne være praktiske utfordringer når det gjelder muligheten til å ta imot søknader og utstede visum i enkelte land, som følge at av utenriksstasjoner og søknadssentre har stengt eller redusert åpningstid av smittevernhensyn. De aller fleste søknadsmottakene Norge har i utlandet er nå helt eller delvis åpne, og de aller fleste som fyller vilkårene for å reise inn i Norge kan levere søknad. På de få stedene der søknadssentrene ikke er åpne, gjør utenrikstjenesten sitt ytterste for legge til rette for at søknad kan leveres på annen måte.

- Regjeringen jobber hele tiden med å finne den riktige balansen mellom hensynet til smittevern og andre viktige samfunnshensyn. Dersom smittesituasjonen tillater det, vil det også fremover gradvis åpnes opp for innreise for nye grupper utlendinger som i en normalsituasjon fyller vilkårene for innreise til Norge. Det er viktig at åpningen skjer gradvis og kontrollert, sier Monica Mæland.

Revidert rundskriv om ikrafttredelse av forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen