Historisk arkiv

Koronasituasjonen: Informasjon om karantenehotell

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

For å begrense importsmitte, er det gitt regler om innreisekarantene og plikt til opphold på karantenehotell. Her er en oversikt over reglene.

Karantene hjemme eller karantenehotell?

Det beror på smittenivået i land den reisende har oppholdt seg i de siste 10 døgnene før innreise, om første delen av innreisekarantenen skal gjennomføres på karantenehotell. Mellomlandinger regnes også som opphold i denne sammenhengen. Personer som skal oppholde seg på karantenehotell, skal gjøre det på ankomststedet i Norge.

Listen over landene som gir plikt til opphold på karantenehotell, følger av vedlegg B til covid 19-forskriften. Har man oppholdt seg i et område oppført i vedlegg B, får man en to-delt innreisekarantene. Den reisende skal oppholde seg på karantenehotell frem til det foreligger et negativt resultat på PCR-test tatt tidligst 3 døgn etter innreise. Resten av innreisekarantenen kan gjennomføres i egen bolig eller på annet egnet oppholdssted hvor det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering. Personer i innreisekarantene som ikke har oppholdt seg i områder oppført i vedlegg B de siste 10 døgnene før innreise, og har egen bolig eller annet egnet oppholdssted hvor det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering, er unntatt fra plikten til opphold på karantenehotell.

Et karantenehotell et annet sted i landet eller en særskilt adskilt del av en studentbolig hvor det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering, kan anses som annet egnet oppholdssted.

Plikten til opphold på karantenehotell gjelder bare for personer som er pålagt innreisekarantene. Dersom du er unntatt fra innreisekarantene, vil du dermed også være unntatt fra plikten til opphold på karantenehotell. Du kan finne mer informasjon om hvem som er unntatt fra innreisekarantene her.

Uavhengig av smittesituasjonen i landet man har oppholdt seg i, er det i tillegg gjort unntak fra plikten til opphold på karantenehotell for personer som

 1. er beskyttet og kan dokumentere dette på en sikker og verifiserbar måte som beskrevet i vedlegg D til covid 19-forskriften
 2. er mindreårige
 3. ved innreise kan dokumentere at Arbeidstilsynet har godkjent et egnet oppholdssted for dem
 4. har fått innvilget søknad av Utlendingsdirektoratet på bakgrunn av sterke velferdshensyn eller andre tungtveiende grunner
 5. søker asyl eller er overføringsflyktning
 6. krysser grensen i forbindelse med avtalt eller fastsatt samvær med mindreårige barn etter barneloven eller barnevernloven
 7. kan dokumentere at de omfattet av § 6b, § 6d tredje ledd, § 6f, § 6h tredje ledd eller § 6i i covid 19-forskriften. Dette omfatter grupper som har særskilte ordninger for gjennomføring av karantenen, for eksempel sjåfører i langtransport, allierte militære avdelinger, arbeidstaker på fartøy i norsk havn, norske toppidrettsutøvere og personer som pendler mellom Norge og Sverige/Finland og oppfyller vilkårene i § 6b
 8. er utlendinger som nevnt i utlendingsforskriften § 1-4 eller § 1-5, og kan fremvise diplomat- eller tjenestepass, eventuelt nasjonalt pass i kombinasjon med norsk ID-kort utstedt av Utenriksdepartementet, eller i kombinasjon med Schengen-oppholdskort for ambassadepersonell. Tilsvarende gjelder for sideakkrediterte diplomater og diplomatiske kurérer
 9. polititjenestemenn som returnerer fra tjenesteoppdrag i utlandet.

Det understrekes at unntak fra plikten til å være på karantenehotell ikke innebærer unntak fra innreisekarantene. Personer i innreisekarantene kan bare oppholde seg utenfor karantenestedet hvis de kan unngå nærkontakt med andre enn dem de bor sammen med. De som er i karantene, kan ikke være på en arbeidsplass der andre oppholder seg, på skole eller i barnehage.

Det er ikke tillatt å bruke offentlig transport, annet enn transport fra ankomststedet til karantenestedet og eventuelt transport fra karantenehotell til annet egnet karantenested. Det er også tillatt å bruke offentlig transport fra karantenestedet til utreisestedet dersom man forlater Norge i karantenetiden.

Mer informasjon om de ulike unntakene:

Det beror på smittesituasjonen i områdene du har oppholdt deg de siste 10 døgnene før innreise, om du må oppholde deg på karantenehotell eller ikke. Mellomlandinger regnes også som opphold i denne sammenhengen. Opphold i land eller områder som er oppført i vedlegg B til covid 19-forskriften medfører en plikt til opphold på karantenehotell. Vedlegg B i covid 19-forskriften oppdateres av Helse- og omsorgsdepartementet i faste intervaller. Et endret smittenivå har ingen betydning før vedlegget er endret.

Som reisende har du selv en plikt til å registrere i hvilket område du har oppholdt deg de siste 10 døgnene før innreise i innreiseregistreringssystemet. Du kan finne innreiseregistreringssystemet her:  entrynorway.no. Du vil ved innreise kunne få spørsmål i grensekontrollen om hvor du har oppholdt deg de siste 10 døgnene og kan måtte vise frem flybillett, hotellreservasjon og lignende for å dokumentere dette. For øvrig kreves det ikke dokumentasjon på grensen for at oppholdsstedet for karantene oppfyller kravene til enerom, kjøkken, bad osv.

Dersom du ikke har oppholdt deg i et område angitt i vedlegg B til covid 19-forskriften er du unntatt fra karantenehotell og kan gjennomføre innreisekarantenen i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted hvor det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering.

 • Unntak for personer som er beskyttet

Beskyttede har ikke en plikt til å oppholde seg på karantenehotell i innreisekarantene. Karantenen kan for denne gruppen gjennomføres i egen bolig eller på annet egnet oppholdssted hvor det er mulig å unngå nærkontakt med andre, men enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering. Følgende personer regnes som beskyttet:

 1. personer som er fullvaksinert mot SARS-CoV-2.
 2. personer som har fått 1. vaksinedose mellom 3 og 15 uker før innreise.
 3. personer som ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt for SARS-CoV-2, med varighet fra avisolering til 6 måneder etter prøvedato.

Personer som nevnt i punkt 1 og 3 over er for øvrig unntatt fra innreisekarantene i sin helhet.

Hvordan dokumentere at du er beskyttet?

For å være unntatt fra karantenehotell må du kunne dokumentere at du er beskyttet på en måte som er oppført i covid-19-forskriften vedlegg D.  

Norge aksepterer gyldige EU-koronasertifikater fra alle EU/EØS-land (og enkelte tredjeland). Disse er verifiserbare og koblet til EUs løsning. Oversikt over hvilke land som har koblet seg til EUs løsning finnes her: EUs | for digitale COVID-| Europakommisjonen.

Norge godtar også NHS Covid pass fra England eller Wales, og COVID certificate fra Nord-Irland, med QR-koder som kan verifiseres av norske myndigheter.

Du kan etterregistrere kononavaksiner tatt i utlandet i SYSVAK. Papirutskrifter og skjermdumper blir ikke godtatt.

 • Unntak for mindreårige

Mindreårige er unntatt fra plikten til opphold på karantenehotell. Dette inkluderer alle personer under 18 år. Reiser den mindreårige med en person som skal oppholde seg på karantenehotell, skal den mindreårige gis mulighet til å oppholde seg der sammen med vedkommende.

At personen er mindreårig dokumenteres ved fremvisning av ID.

 • Unntak for arbeidstaker med oppholdssted som er godkjent av Arbeidstilsynet

De som reiser til Norge med formål om å utføre arbeid eller oppdrag er unntatt karantenehotell dersom arbeidsgivers karantenefasiliteter er godkjent av Arbeidstilsynet før innreise. Ved innreise må arbeids- eller oppdragstaker fremlegge dokumentasjon for at oppholdsstedet er godkjent.

Mer informasjon om godkjenningsordningen finner du her: Arbeidstilsynet sine nettsider.

Oppholdssted som er godkjent av Arbeidstilsynet skal gjøre det mulig for arbeids- eller oppdragstakeren å unngå nærkontakt med andre på fritiden, og må ha enerom med TV og internett, eget bad og eget kjøkken eller matservering. Dette innebærer at arbeids- eller oppdragstaker skal ha et eget rom å sove på, et eget bad og et eget kjøkken for å lage mat. Kravet til eget kjøkken gjelder ikke dersom personen kan få mat servert på oppholdsstedet.

 • Dispensasjonsordning for personer med sterke velferdshensyn eller andre tungtveiende grunner

Du kan søke til UDI om dispensasjon fra plikten til opphold på karantenehotell dersom det foreligger sterke velferdshensyn eller andre tungtveiende grunner som tilsier at du ved innreise ikke kan oppholde deg på karantenehotell i karantenetiden. Du kan finne mer informasjon om søknadsordningen og hvordan du søker på UDI sine nettsider.

Sterke velferdshensyn vil for eksempel kunne være:

 • sykdom eller lidelse som krever særskilt oppfølgning og fasiliteter som karantenehotellet ikke kan tilby. Spesialdietter og matallergier vil normalt ikke være grunnlag for unntak fra karantenehotell i denne sammenheng
 • reise til Norge for å besøke nærstående som er døende eller alvorlig syke. Nærstående være ektefeller, samboer, kjæreste, barn, søsken, foreldre, besteforeldre, svigerforeldre eller andre personen har en nær personlig tilknytning til
 • reise til Norge for å delta i begravelse eller bisettelse til en nærstående
 • reise til Norge for å være tilstede ved eget barns fødsel
 • personer som returnerer til Norge etter å ha hentet hjem et adoptivbarn

Andre tungtveiende grunner er ment som en sikkerhetsventil og åpner kun for unntak i helt spesielle tilfeller. Dette kan eksempelvis være:

 • Personer som er unntatt fra karanteneplikt i arbeidstiden etter covid-19-forskriften §6 e og opphold på karantenehotell i fritiden ikke gjør det mulig å gjennomføre arbeidsoppgavene i arbeidstiden, og hvor det på grunn uforutsigbarhet i arbeidssted ikke er praktisk å søke om godkjenning av oppholdssted fra Arbeidstilsynet etter § 5 fjerde ledd bokstav b. Et eksempel på en situasjon som kan gi grunnlag for unntak, er personer som arbeider med strengt nødvendig vedlikehold på nødnettet, og som i løpet av arbeidsperioden i Norge forflytter seg daglig over store avstander.
 • Studenter som må gjennomføre hjemmeeksamen i karanteneperioden.

Dette er en snever dispensasjonsadgang og formålet med reisen ut av landet er som hovedregel ikke relevant i vurderingen av om det skal gis dispensasjon. Det er situasjonen ved innreise som er avgjørende i vurderingen. At man reiste ut av landet i forbindelse med begravelse eller besøk av nærstående som er syk, er derfor i utgangspunktet ikke å regne som et sterkt velferdshensyn som begrunner unntak fra karantenehotell.

Dersom de sterke velferdshensynene oppstår akutt, f.eks. ved plutselig alvorlig sykdom hos nærstående, vil det i unntakstilfeller ikke være mulig å søke og få et vedtak før innreise til Norge. I slike situasjoner vil det være mulig å dokumentere sterke velferdshensyn ved innreise. Det må i disse tilfellene også kunne dokumenteres at behovet for unntak har oppstått brått.

 • Unntak for personer som krysser grensen i forbindelse med avtalt samvær

Personer som krysser Norges grenser i forbindelse med gjennomføring av avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn eller delt bosted for barn etter barnelova og barnevernloven, er unntatt fra kravet til karantenehotell. Karantenen må gjennomføres på et egnet oppholdssted, men det stilles ikke krav om enerom, eget bad eller eget kjøkken. Den innreisende er i tillegg unntatt fra innreisekarantene i arbeids- eller skoletiden, men ikke i fritiden. Samværet kan likevel gjennomføres også i fritiden.

Det må ved innreise kunne dokumenteres at reisen er tatt i forbindelse med avtalt eller fastsatt samvær. Dette kan dokumenteres ved å fremlegge samværsavtale eller avtale om delt bosted.

Alle som reiser i forbindelse med slikt avtalt eller fastsatt samvær vil automatisk være unntatt fra karantenehotell og behøver ikke å søke om dispensasjon fra UDI på bakgrunn av sterke velferdshensyn. Personer som har omsorg for mindreårige barn i Norge, men som faller utenfor dette unntaket, eksempelvis dersom foreldrene fremdeles er sammen og derfor ikke har en samværsavtale, vil i utgangspunktet ikke være unntatt fra karantenehotell. Dersom det foreligger særlige forhold som tilsier at et opphold på karantenehotell vil være urimelig byrdefullt eller i særlig grad vanskeliggjøre samvær mellom barn eller foreldre, vil det likevel kunne søkes om dispensasjon fra karantenehotell hos UDI på bakgrunn av sterke velferdshensyn. Dette kan for eksempel være dersom man har eneansvar for mindreårige barn, eller der begge foreldrene jobber turnus på en slik måte at barna ikke vil ha andre omsorgspersoner mens den ene er på karantenehotell. Det kan også være aktuelt for personer som f.eks. grunnet sin arbeidssituasjon kun har mulighet til å oppholde seg i Norge i korte perioder, slik at krav om karantenehotell vil innebære at de i praksis ikke vil kunne treffe barnet i det hele tatt. Vilkåret om sterke velferdshensyn kan også være oppfylt dersom den reisende har ansvar for barn med særlige omsorgsbehov eller andre personer med særlige omsorgsbehov. Hvorvidt kravet til sterke velferdshensyn er oppfylt vil vurderes konkret av UDI i den enkelte sak.

 • Unntak for de med særordninger for innreisekarantenen

I covid-19-forskriften § 5 andreledd bokstav e er det gjort unntak for de som kan dokumentere at de er omfattet av covid-19-forskriften § 6b, § 6d første eller tredje ledd, § 6f, § 6h tredje ledd,§ 6i eller § 6n.

Dette gjelder:

 1. Personer som mer én gang i løpet av en periode på 15 dager ankommer Norge fra Sverige eller Finland i forbindelse med reise mellom arbeidssted og bosted, og som er underlagt testregimet i covid19-forskriften § 6b, er unntatt fra innreisekarantene i arbeidstiden, men skal i karantene på fritiden. Dersom fritidskarantenen kan tilbringes i egen bolig eller på annet egnet oppholdssted hvor det er mulig å unngå nærkontakt med andre, er de unntatt plikt til opphold på karantenehotell.
 2. Personer som har vært i utlandet på vegne av norske myndigheter og av utenrikspolitiske viktige grunner er unntatt plikten til opphold på karantenehotell.
 3. Yrkessjåfører i langtransport og togpersonell som ikke arbeider på godstog og som ankommer Norge fra områder med karanteneplikt, er unntatt karanteneplikt i arbeidstiden, men skal i innreisekarantene på fritiden. Denne gruppen er unntatt plikt til opphold på karantenehotell i fritiden dersom de kan gjennomføre karantenen i enerom i kjøretøyet eller toget, og dette er egnet for overnatting.
 4. Enkelte arbeidsreisene i forbindelse med internasjonale idrettskonkurranser og film- og serieproduksjoner er unntatt deler av innreisekarantenen på nærmere vilkår. Disse er unntatt plikt til opphold på karantenehotell dersom de kan gjennomføre karantenen på egnet oppholdssted hvor det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering. Hvilke idrettskonkurranser eller film- og serieproduksjoner dette gjelder følger av § 6f første ledd bokstav a til d.
 5. Personer som ankommer Norge for å tiltre arbeid på fartøy i norsk havn, er unntatt karanteneplikt i arbeidstiden etter to negative tester for SARS-CoV-2 tatt etter ankomst til Norge. Denne gruppen er unntatt plikt til opphold på karantenehotell dersom de kan gjennomføre karantenen på enelugar om bord på fartøyet. Unntaket fra plikten til opphold på karantenehotell gjelder for hele karanteneperioden.
 6. Forsvarspersonell som ankommer Norge fra eller for trening, operasjon mv. godkjent av Forsvarsdepartementet , kan gjennomføre karantenen i garnison, militærleir, teltleir, i felt eller lignende. Karanteneordningen skal være godkjent av Forsvarets Sanitet. Disse personene vil da være unntatt plikten til opphold på karantenehotell i karantenetiden.
 7. Brann- rednings- og ambulansepersonell og personell i Sivilforsvaret som returnerer til Norge fra andre nordiske land etter å ha bistått ved brann eller andre ulykker, og personell som transporterer nødvendig materiell o.l. for disse oppdragene, og tilsvarende grupper som kommer til Norge fra andre nordiske land for slikt arbeid. Disse er unntatt fra innreisekarantene i arbeidstiden, men skal i karantene på fritiden.

Dersom fritidskarantenen kan tilbringes i egen bolig eller på annet egnet oppholdssted hvor det er mulig å unngå nærkontakt med andre, er de unntatt plikt til opphold på karantenehotell. De som omfattes av unntaket skal teste seg for SARS-CoV-2 med PCR-test tidligst tre døgn etter ankomsten.

Hva gjelder for reisende til Svalbard og Jan Mayen?

Reglene om karantenehotell gjelder også for reisende til Svalbard og Jan Mayen. Personer i innreisekarantene kan ikke reise videre til Svalbard eller Jan Mayen før etter utløpet av karantenetiden. Personer som er bosatt på Svalbard, og som ikke er omfattet av noen av unntakene, plikter å oppholde seg på karantenehotell. Personer som skal til Svalbard for å utføre arbeid eller oppdrag, vil kunne gjennomføre karantene på et oppholdssted arbeids- eller oppdragsgiver sørger for på fastlandet, så fremt oppholdsstedet er godkjent av Arbeidstilsynet.

Karantenehotell - informasjon ved grensen

For reisende som ankommer på land og sjø, har politiet ansvaret for å informere om karantenehotell ved ankomststedet. Politiet skal varsle kommunens kontaktpunkt om nye reisende som skal bo på karantenehotell. Ved grensekontrollen skal politiet formidle til den reisende hvordan de kan komme i kontakt med kommunens representant.

For reisende som ankommer med fly har kommunen ansvaret for å ta imot reisende etter grensekontrollen.

Personer i innreisekarantene skal oppholde seg på karantenehotell på første ankomststed i riket i karantenetiden. Dersom det ikke er kapasitet på karantenehoteller på ankomststedet, vil politiet i grensekontrollen formidle kontaktinformasjon til kommunens representant, som vil henvise til karantenehotell med kapasitet.

Kommuner med karantenehotell skal påse at hotellet har oversikt over personer som er i innreisekarantene, samt sørge for at hotellet registrerer opplysninger etter § 5b fjerde ledd. I praksis skjer dette gjennom at hotellet registrerer gjestene i hotellets systemer samt i innreiseregistreringssystemet (IRRS) gjennom en egen portal i IRRS. Kommunene skal, på bakgrunn av hotellenes oversikt over personer som er i innreisekarantene, kunne kontrollere at de oppholder seg på hotellet og følger retningslinjene. Dersom brudd på karanteneplikten oppdages skal politiet kontaktes, som vil vurdere eventuell strafferettslig oppfølging.

Gjennomføring av karantene på karantenehotell

Karantenehotellordningen er en ordning som bestemmer hvor karantenen tilbringes, men det innebærer ikke at man isoleres på hotellet:

 • De som bor på karantenehotell kan oppholde seg utenfor hotellet så fremt de unngår nærkontakt med andre enn dem de eventuelt bor sammen med.
 • De som er i karantene, kan imidlertid ikke være på en arbeidsplass der også andre oppholder seg, eller på skole eller i barnehage. Reiser med kollektivtransport er ikke tillatt ut over reisen fra ankomststedet og til karantenestedet og eventuelt transport fra karantenehotellet til annet egnet karantenested. De som velger å forlate Norge i karantenetiden, kan benytte offentlig transport under utreisen. De som er over 12 år, skal bruke munnbind på offentlig transport. Personer som skal på karantenehotell på første ankomststed kan ikke ta offentlig transport fra ankomststedet til karantenehotellet. Dersom disse ikke har privat transport vil kommunen sørge for transport til karantenehotellet.

Egenandel for karantenehotell

 • Egenandelen for karantenehotell reguleres av § 22 i covid-19-forskriften. Egenandelen for arbeids- og oppdragsgiver for arbeidstakers- og oppdragstakers opphold på karantenehotell er 500 kroner per døgn. Privatpersoner som oppholder seg i karantenehotell i karantenetiden skal betale en egenandel på 500 kroner per døgn. Barn under 10 år som bor på rom med foresatte, skal ikke betale egenandel. For barn i alderen 10 til 18 år er egenandelen 250 kroner per døgn.
 • Det er hotellene som tar betalt for egenandelene fra hver enkelt person som er omfattet av karantenehotellordningen. Tidspunkt for oppgjør av egenandelen kan variere fra betaling ved ankomst, reservasjon av beløp ved ankomst eller betaling ved utsjekk.
 • Norske statsborgere som ankommer Norge fra studieopphold i utlandet, og som oppholder seg på karantenehotell i karantenetiden etter § 5, skal ikke betale egenandel fra 27.05.2021. Den enkelte må fremlegge dokumentasjon som bekrefter studieforholdet og statsborgerskapet. Denne bestemmelsen har ikke tilbakevirkende kraft. Det betyr at disse studentene skal betale egenandel frem til 27.05.2021, og får ikke refundert betalt egenandel før denne dato. Studenter som tilfredsstiller dette kriteriet og er på karantenehotell når bestemmelsen trådte i kraft 27.05.2021 skal ikke betale egenandel for den delen av oppholdet som er etter at bestemmelsen trådte i kraft.
 • Norske statsborgere som har fylt 18 år og som returnerer fra videregående opplæring i utlandet, skal ikke betale egenandel. Bestemmelsen gjelder fra 28. juni 2021 og innebærer at denne elevgruppen ikke skal betale egenandel for opphold på karantenehotell fra 28. juni 2021 og fremover.

Testing på karantenehotell

Kommunen skal tilby test til personer som oppholder seg på karantenehotell. Karantenetiden forkortes dersom personen dokumenterer negativt testresultat i karantenetiden ved PCR-test som tidligst er tatt tre døgn etter ankomst. Hvilken dag du kan ta testen avhenger av smittetrykket i området/landet du har oppholdt deg.

For de som kan fullføre karantenetiden i egen bolig eller på annet egnet oppholdssted etter negativ test tatt på døgn tre, skal kommunen tilby test på døgn 3. For disse forkortes ikke karantenetiden, men personen kan bytte karantenested.

Egnet oppholdssted ved smittekarantene og isolasjon

Det bør være samme krav til egnet oppholdssted for innreisekarantene, smittekarantene eller isolasjon. Det skal være mulig å unngå nærkontakt med andre, og det skal være enerom, eget bad, og eget kjøkken eller matservering. Det er likevel viktig å være klar over at det fremdeles er vesentlig strengere krav til de som skal isoleres enn for de som er i karantene. De skal isolere seg fra andre i eget hjem eller oppholdsstedet, og så langt som mulig også fra andre i samme husstand.

Dispensasjon fra innreisekarantene ved alvorlig sykdom eller bisettelse til nærstående

Personer som kan dokumentere at de har testet negativt for SARS-CoV-2, kan være unntatt karantene når de samme dag som gjennomført test i Norge:

Besøker nærstående som er alvorlig syk eller døende

Deltar i bisettelse eller begravelse til nærstående.

Som nærstående regnes ektefelle, samboer, kjæreste, barn, søsken, foreldre, besteforeldre, svigerforeldre eller andre personen har en nær personlig tilknytning til.

Unntaket fra karanteneplikt vil bare gjelde for gjennomføringen av det aktuelle formålet. Karantene vil ellers gjelde.

Personer som har fått dispensasjon fra innreisekarantene skal så langt det er mulig unngå nærkontakt med andre som de ikke bor sammen med.

Unntaket fra karanteneplikt opphører dersom personen utvikler akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tung pust eller vurderes av lege som mistenkt smittet med SARS-CoV-2.

Transport fra ankomststedet til karantenestedet

Det er ikke tillatt å bruke offentlig transport, annet enn transport fra ankomststedet til karantenestedet og eventuelt transport fra karantenehotell til annet egnet karantenested. Det er også tillatt å bruke offentlig transport fra karantenestedet til utreisestedet dersom man forlater Norge i karantenetiden. Personer som skal på karantenehotell på første ankomststed kan ikke ta offentlig transport fra ankomststedet til karantenehotellet. Dersom disse ikke har privat transport vil kommunen sørge for transport til karantenehotellet.

Det understrekes at unntak fra plikten til å være på karantenehotell ikke innebærer unntak fra innreisekarantene.

Personer i innreisekarantene kan bare oppholde seg utenfor karantenestedet hvis de kan unngå nærkontakt med andre enn dem de bor sammen med. De som er i karantene, kan ikke være på en arbeidsplass der andre oppholder seg, på skole eller i barnehage. Det er også en plikt til å teste seg 7 dager etter innreise, som gjelder uavhengig av hvor man oppholder seg i karantenetiden.