Historisk arkiv

Ekstraordinær tiltakspakke for skogbruket på 50 millioner kroner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad la i dag fram regjeringens forslag om en ekstraordinær tiltakspakke for skogbruket på 50 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2020. Formålet med tiltakspakken er å bidra til hogstaktivitet i skogbruket i en periode med redusert etterspørsel etter sagtømmer forårsaket av Covid 19-utbruddet.

Verdikjedene i skogbruket er rammet av koronakrisen. Redusert aktivitet i byggsektoren har medført lavere etterspørsel etter trelast fra sagbrukene. Når sagbrukene etterspør mindre sagtømmer, rammes mye av den normale hogsten i skogbruket som utføres av skogsentreprenører. Dette får også negative konsekvenser for treforedlingsindustrien som bruker den delen av tømmeret som ikke går til sagbrukene, også kalt massevirke.

– Jeg har lyttet til skog- og trenæringen og er glad for å kunne legge fram denne tiltakspakken som bidrag til å holde oppe hogstaktiviteten i skogbruket i denne krevende tiden. Jeg er imponert over de dyktige skogsentreprenørene jeg har møtt og den utrolig viktige jobben de gjør. Tiltakene vil også bidra til å holde hjulene i gang i den delen av skogindustrien som bruker mest massevirke. Midlene skal bli satt i arbeid så snart Stortinget har fattet sitt budsjettvedtak for revidert nasjonalbudsjett, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Tiltakspakken vil bli innrettet for å holde skogsentreprenører sysselsatt gjennom å vri hogst over på tynning, der det tas ut mest massevirke. Også andre aktivitetsfremmende tiltak med hjemmel i forskrift for nærings- og miljøtiltak i skogbruk vil bli vurdert. Landbruks- og matdepartementet har gitt Landbruksdirektoratet i oppgave å utforme den praktiske forvaltningen av midlene.

Lanseringen av tiltakspakken fant sted i Nes kommune like nord for Oslo. Viken Skog SA var arrangør.

Regjeringen Solberg legger fram revidert nasjonalbudsjett 2020 for Stortinget 12. mai. Normal behandling av revidert nasjonalbudsjett i Stortinget skjer i slutten av juni.

Tiltakspakken ble lagt frem i Nes kommune like nord for Oslo i dag.
Tiltakspakken ble lagt frem i Nes kommune like nord for Oslo i dag. Foto: Landbruks- og matdepartementet