Historisk arkiv

Garantiordningen for lån til små og mellomstore bedrifter kan nå tas i bruk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Loven om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter trer i kraft i dag. Bankene kan nå innvilge lån under ordningen, der staten garanterer for 90 prosent av lånebeløpet. Nærmere regler for bruk av ordningen er fastsatt i forskrift av Finansdepartementet i dag.

– Mange bedrifter står overfor en akutt likviditetsmangel. Når staten gjennom denne ordningen garanterer for ni av ti lånekroner, kan bankene raskt hjelpe de som er hardest rammet. Regjeringen har i dag fått på plass regelverket for garantiordningen, og nå er det opp til bankene å ta den i bruk, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Loven om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter ble vedtatt i Stortinget tirsdag denne uken, etter forslag fra Finansdepartementet 20. mars. Loven ble sanksjonert i statsråd i dag, samtidig som departementet fikk delegert kompetansen til å bestemme når loven skulle tre i kraft. Departementet har besluttet at loven trer i kraft i dag, og samtidig fastsatt en utfyllende forskrift til loven. EFTAs overvåkningsorgan (ESA) godkjente ordningen torsdag denne uken.

Forskriften gir bl.a. nærmere regler om hvilke bedrifter som kan motta garanterte lån, hvilke lån som kvalifiserer for garanti og hvordan den samlede garantirammen skal fordeles mellom bankene. Forskriften regulerer også administrative forhold ved ordningen, herunder at GIEK på vegne av staten skal motta og behandle ulike innrapporteringer fra bankene og utbetale garantien ved mislighold. Ordningen er imidlertid basert på at det i hovedsak er bankene som skal administrere den, bl.a. gjennom å kontrollere at vilkårene i loven og forskriften er oppfylt før det innvilges garanterte lån.

Mange bedrifter i Norge er større enn de som omfattes av garantiordningen for banklån til små og mellomstore bedrifter, uten at de har tilgang på finansiering i obligasjonsmarkedet. Regjeringen jobber nå med en utvidelse av hvilke bedrifter som kan få lån under ordningen. En utvidelse fastsettes i forskrift, og må godkjennes av ESA før den kan settes i verk. Regjeringen jobber for at dette skal kunne være på plass i løpet av neste uke.

Garantiordningen for små og mellomstore bedrifter er en av flere tiltak regjeringen har iverksatt for å hjelpe små- og mellomstore bedrifter gjennom krisen som har oppstått etter utbruddet av Covid 19-viruset. Regjeringen vil i dag legge fram forslag om å innføre nye og styrke eksisterende ordninger under Innovasjon Norge og Investinor spesielt rettet mot gründer- og oppstartsbedrifter. Regjeringen har i dag også varslet at det raskt vil komme en kompensasjonsordning til bedrifter som har måttet stenge eller hatt et betydelig omsetningstap som følge av krisen.