Historisk arkiv

Midlertidige endringer i utlånsreguleringen avvikles

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag besluttet at de midlertidige endringene i boliglånsforskriften og forbrukslånsforskriften ikke vil bli videreført etter tredje kvartal.

– Det var viktig å sette bankene i best mulig stand til å hjelpe lånekundene gjennom en krevende periode. Nå ser vi tegn til oppgang i norsk økonomi, og det er høy aktivitet i boligmarkedet. Kravene til bankenes utlånspraksis bør derfor tilbake til normalen, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Fleksibilitetskvoter i boliglånsforskriften

Boliglånsforskriften stiller krav til belåningsgrad, avdragsbetaling, kundens betjeningsevne og gjeld i forhold til inntekt. Bankene har mulighet for å avvike fra disse kravene for inntil 10 prosent av utlånsvolumet hvert kvartal (8 prosent i Oslo). Etter råd fra Finanstilsynet besluttet Finansdepartementet 23. mars å øke disse andelene til 20 prosent både i Oslo og resten av landet i andre kvartal. Departementet besluttet 11. juni å videreføre de økte fleksibilitets­kvotene i tredje kvartal.

Finansdepartementet sendte 28. august på høring et forslag fra Finanstilsynet om å ikke videreføre de midlertidige endringene etter tredje kvartal. Finanstilsynet pekte blant annet på at det med et svært lavt rentenivå er fare for at boligprisene og husholdningsgjelden vil kunne øke ytterligere fra et allerede høyt nivå. Norges Bank har i likhet med et flertall av høringsinstansene sluttet seg til Finanstilsynets vurdering.

Mulighet for avdragsfrihet i boliglånsforskriften og forbrukslånsforskriften

I pressemeldingen 23. mars viste departementet også til at dersom bankene i den daværende situasjonen ga midlertidig utsettelse av betaling av renter og avdrag på et eksisterende lån, skulle det ikke regnes som et nytt lån etter boliglånsforskriften og forbrukslånsforskriften. Bankene har kunnet innvilge slike utsettelser i inntil seks måneder.

I lys av utviklingen i lånemarkedene bør bankene fremover praktisere forskriftenes adgang til midlertidig avdragsfrihet som normalt. Det vil si at bankene må gjøre en konkret vurdering av om kundens betalingsevne er midlertidig forverret.

– Det er viktig at bankene finner gode løsninger for dem som fortsatt er eller blir berørt av de økonomiske konsekvensene av virusutbruddet. Jeg understreker derfor at forskriftene ikke er til hinder for at bankene kan forlenge den avdragsfrie perioden for dem som trenger det, uten at det skal regnes som et nytt lån, sier finansministeren.

Unntak fra forbrukslånsforskriften knyttet til forsinket utbetaling av dagpenger

Finansdepartementet fastsatte 30. april en forskrift som på nærmere angitte vilkår gir midlertidig unntak fra kravene i forbrukslånsforskriften for lån til personer som venter på utbetaling av dagpenger fra NAV. Unntaket gjelder frem til 30. september. Departementet er enig med Finanstilsynet og høringsinstansene i at unntaket ikke lenger er nødvendig, og har derfor besluttet at det ikke skal videreføres.

Kommende vurdering av utlånsforskriftene

Boliglånsforskriften og forbrukslånsforskriften er midlertidige og utløper ved årsskiftet. Finanstilsynet skal innen 28. september gi råd til Finansdepartementet om videreføring og innretning fra 1. januar 2021. Departementet vil sende Finanstilsynets forslag på høring når det foreligger.