Høring – avvikling av midlertidige endringer i utlånsreguleringen

Etter råd fra Finanstilsynet besluttet Finansdepartementet 23. mars 2020 å øke fleksibilitetskvotene i boliglånsforskriften til 20 pst. i andre kvartal 2020.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 04.09.2020

Vår ref.: 20/1828

Etter råd fra Finanstilsynet besluttet Finansdepartementet 23. mars 2020 å øke fleksibilitets­kvotene i boliglånsforskriften til 20 pst. i andre kvartal 2020. Departementet besluttet 11. juni å videreføre de økte fleksibilitetskvotene i tredje kvartal. Finans­departementet ba i brev 24. juni Finanstilsynet om å gi en vurdering av behovet for å forlenge perioden med økte fleksibilitetskvoter til fjerde kvartal. Tilsynet ble bedt om å innhente vurderinger og faktagrunnlag fra Norges Bank i arbeidet.

Finanstilsynet har vurdert behovet for å videreføre de midlertidige endringene i utlånsreguleringen i brev 28. august (vedlagt). Etter Finanstilsynets vurdering er det ikke behov for å videreføre de midlertidig økte fleksibilitetskvotene i fjerde kvartal. I brev 19. august til Finanstilsynet skriver også Norges Bank at den midlertidige økningen av fleksibilitetskvotene ikke bør forlenges etter tredje kvartal.

Finansdepartementet fastsatte 30. april en forskrift som på nærmere angitte vilkår gir unntak fra kravene i forbrukslånsforskriften for lån til personer som venter på utbetaling av dagpenger fra NAV. Unntaket gjelder frem til 30. september. Etter Finanstilsynets vurdering er det ikke behov for å videreføre det midlertidige unntaket fra kravene i forbrukslåns­­forskriften etter tredje kvartal. Tilsynet viser i brevet 28. august til at NAVs saksbehandlings­tid for søknader om dagpenger ved arbeidsledighet er nede i fire uker, som er vanlig i en normalsituasjon.

Departementet ber om eventuelle merknader til Finanstilsynets forslag om å ikke videreføre de midlertidige endringene i utlånsreguleringen. Av hensyn til at aktørene som er omfattet av reguleringen, skal få tilstrekkelig tid til å tilpasse sin virksomhet til eventuelle regelverksendringer, har denne høringen kort frist. Vi ber om høringsinstansenes merknader innen 4. september 2020.

For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på Finansdepartementets nettsider. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

 

Med hilsen
Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                  Marius Østli
                                                                                  underdirektør

 

Vedlegg:
Brev 28. august fra Finanstilsynet til Finansdepartementet med vedlegg

Brev fra Norges Bank til Finanstilsynet 

 

Departementene
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Boligprodusentenes forening
Eiendom Norge
Finansieringsselskapenes forening
Finanstilsynet
Finans Norge
Forbrukertilsynet
Forbrukerrådet
Huseiernes Landsforbund
Norges Bank
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norske Boligbyggelags Landsforbund