Historisk arkiv

Regjeringen åpner for forskuttering av dagpenger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen åpner for at NAV skal kunne forskuttere utbetalingen av dagpenger. Dermed vil de som har mistet inntekten sin kunne få penger raskt inn på konto, uten å måtte vente på at dagpengesøknaden blir behandlet.

Har du behov for forskudd på dagpenger?

Du søker om forskudd på dagpenger hos NAV:

Koronapandemien har ført med seg en bølge av permitteringer og oppsigelser på det norske arbeidsmarkedet. I løpet av de to siste ukene alene har NAV mottatt nærmere 300 000 søknader om dagpenger fra personer som nå har akutt behov for støtte. Den enorme økningen i antall søknader om dagpenger vil kunne gi en kritisk lang saksbehandlingstid. Selv med en vesentlig bemanningsøkning vil det med dagens løsninger ta lang tid før innsendte søknader om dagpenger blir behandlet. Regjeringen har derfor i statsråd 27. mars vedtatt at NAV skal kunne forskuttere deler av dagpengegrunnlaget. Forskuddet NAV betaler ut er på om lag 60 prosent av lønnen, og vil senere bli avregnet mot det endelige dagpengevedtaket, når det foreligger.

– Mange som har mistet jobben eller er permittert er i en svært vanskelig situasjon, og har ikke anledning til å vente på lang saksbehandling hos NAV før de får tilgang på dagpenger. NAV jobber på spreng for å håndtere den store søknadsmengden, men vi ser behovet for å få på plass en midlertidig løsning som raskt sikrer folk penger på konto i påvente av et eget dagpengevedtak. Med forskutteringsordningen vi nå åpner for løser vi deler av det akutte behovet, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Det er frivillig for dagpengesøkerne om de ønsker en slik forskuttering, eller om de foretrekker å vente på at endelig vedtak om dagpenger blir truffet. For å få utbetalt et forskudd må man ha søkt om dagpenger, og oppfylle grunnleggende krav til å motta slike. Deretter må man søke konkret om forskuddsutbetaling. Dette søknadsskjemaet vil være tilgjengelig på nav.no i løpet av ettermiddagen mandag 30.mars. Det betyr at de første kan regne med å få pengene inn på konto i løpet av fredag 3. april. Ordningen med forskuddsutbetaling vil i første omgang gjelde i en måned.

Ordningen gjelder for arbeidstagere som har rett til dagpenger ved arbeidsløshet og permittering. Den gjelder derimot ikke for frilansere og selvstendig næringsdrivende, der Stortinget har vedtatt å opprette en helt ny stønadsordning. For denne gruppen jobber Regjeringen videre med å finne en løsning.