Historisk arkiv

Utvider muligheten til å kombinere dagpenger og utdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen sender i dag på høring et forslag til nytt permanent regelverk for å kombinere dagpenger med opplæring og utdanning. Dette skal etter planen erstatte den midlertidige koronaordningen som gir dagpengemottakere enklere tilgang til utdanning. Forslaget innebærer en ny retning i synet på kompetanseheving under ledighet.

Som et koronatiltak fikk regjeringen 20. april i år på plass en midlertidig ordning som gjør det enklere å kombinere dagpenger med utdanning og opplæring. Ordningen er foreslått forlenget til 1. juli 2021. I dag sender regjeringen på høring et forslag til et nytt permanent regelverk som kan tre i kraft når den midlertidige ordningen utgår.

– Det er smart at folk som midlertidig står utenfor arbeidslivet kan bruke denne perioden på kompetanseheving. Vi vet at økt kompetanse for mange kan gjøre veien tilbake i jobb kortere. Ved å legge bedre til rette for opplæringsmuligheter kan vi forhindre langtidsledighet, sier statsminister Erna Solberg.

Med det nye regelverket ønsker regjeringen særlig å legge til rette for å kunne ta grunnutdanning, videregående opplæring og fagskoleutdanning med dagpenger. Mulighetene til å ta høyere utdanning begrenses noe mer, da dette primært er Lånekassens ansvar.

– Grunnleggende kompetanse er ofte en forutsetning for å få en jobb i dagens arbeidsmarked. For dagpengemottakere som mangler slik kompetanse kan perioden uten jobb være en ypperlig anledning til å gjøre seg selv mer attraktiv på arbeidsmarkedet, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim.

I vår la regjeringen frem kompetansereformen lære hele livet. Målet med reformen er at ingen skal gå ut på dato i arbeidslivet, og at gapet mellom hva arbeidslivet trenger av kompetanse og den kompetansen arbeidstakerne har tettes. Den viktigste formuen til Norge er alle som går på jobb. Derfor er det viktig å gjøre det enklere å ta utdanning underveis i livet, slik som under mottak av dagpenger.

Fakta om den foreslåtte ordningen:

  • Ordningen gjelder for ledige og permitterte som ikke har fått innvilget opplæring som et arbeidsmarkedstiltak
  • For grunn- og videregående opplæring og fagskoleutdanning avgrenses ordningen til personer som er 25 år eller eldre. For høyere utdanning er den nedre aldersgrensen 30 år
  • Det vil være helt ledige og helt permitterte som får mulighet til å kombinere mottak av dagpenger med opplæring og utdanning
  • For alle typer opplæring og utdanning foreslås det at det innføres en søknadsplikt. Det vil også stilles krav om at det skal foreligge en godkjent opplæringsplan
  • Det foreslås at man kan ha full studieprogresjon for grunn- og videregående opplæring og fagskoleutdanning. For høyere utdanning foreslås noe redusert studieprogresjon og to alternativer sendes på høring; inntil 10 eller 15 studiepoeng per semester. Undervisning på dagtid tillates for alle typer opplæring og utdanning
  • Dagpenger kan kombineres med støtte fra Lånekassen. Det vurderes redusert dagpengesats da samlet opplæringsstøtte ikke bør være for høy sammenlignet med ordinær studiefinansiering
  • Varigheten av grunn- og videregående opplæring og fagutdanning tilpasses varighetsbegrensningen i dagpengeordningen. For høyere utdanning foreslås varigheten til maksimalt seks eller tolv måneder