Høring - Forslag til endringer i reglene om å kombinere dagpenger med opplæring og utdanning

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til nytt regelverk for å ta opplæring og utdanning i dagpengeperioden.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.02.2021

Vår ref.: 20/4782

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til nytt regelverk for å ta opplæring og utdanning i dagpengeperioden.

Som et midlertidig tiltak i en situasjon med mange permitterte og ledige, innførte regjeringen fra 20. april 2020 en midlertidig ordning som gjorde det lettere å ta opplæring og samtidig beholde retten til dagpenger. Hovedregelen i dagpengeordningen er at opplæring som kombineres med dagpenger må godkjennes av Arbeids- og velferdsetaten etter søknad. Søknadskravet er opphevet i den midlertidige ordningen. Ordningen omfatter alle ledige og permitterte med rett til dagpenger. Studenter som mottar lån eller stipend fra Lånekassen er ikke med i ordningen. Regjeringen har i statsbudsjettet for 2021 foreslått å forlenge den midlertidige ordningen fra utgangen av 2020 og fram til 1. juli 2021.

Høringsnotatet inneholder forslag til et nytt regelverk som skal erstatte den midlertidige ordningen når denne opphører. Det fremmes forslag om hvordan regelverket skal regulere ordningens målgruppe, krav til arbeidssøkeraktiviteter i opplæringsperioden, dagpengenivå og krav til gjennomføring mht. opplæringens progresjon og varighet.

Frist for å sende inn høringssvar er 10. februar 2021.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringsuttalelser avgis digitalt på nettsiden, under "send inn høringssvar" nedenfor.

Vi ber om at høringsinstansene vurderer om og sørger for at høringsnotatet blir sendt eventuelle underliggende instanser, etater, organisasjoner, forbund, foreninger mv., og at høringsinnspill fra disse blir vedlagt.

Med hilsen

Einar Skancke (e.f.)
ekspedisjonssjef

Odd Wålengen
avdelingsdirektør

 • Departementene
 • LO
 • Akademikerne
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
 • UNIO
 • NITO – Norges Ingeniør og Teknologorganisasjon
 • Tekna
 • NHO
 • Virke
 • KS
 • Spekter
 • Finans Norge
 • NAV
 • Utdanningsdirektoratet
 • Lånekassen
 • Kompetanse Norge
 • IMDI
 • Fylkeskommunene
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Voksenopplæringsforbundet (VOFO)
 • Norsk fagskoleråd
 • Nasjonalt fagskoleråd
 • Organisasjon for norske fagskolestudenter
 • Elevorganisasjonen
 • Norsk studentorganisasjon
 • Akademisk studieforbund
 • Interesseorganisasjon for kommunal voksnopplæring (IKVO)
 • Handelshøyskolen BI
 • Norges handelshøyskole
 • FFO
 • Juss-buss
 • Trygderetten
 • Regelrådet
 • Sametinget