Historisk arkiv

Nye regler for å hjelpe bedrifter truet av konkurs trer i kraft rekordfort

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen har vedtatt å sette i kraft nye regler om rekonstruksjon allerede 11. mai 2020. De nye reglene vil redusere risikoen for unødige konkurser i levedyktige virksomheter som nå rammes av akutt svikt i inntektene.

– Regjeringens nye regler trer i kraft rekordfort. Utbruddet av covid-19 gjør behovet for effektive regler for bedrifter akutt. For å hjelpe bedrifter som i en normal situasjon ikke hadde gått konkurs, var det viktig at endringene om gjeldsforhandlinger skulle tre i kraft så raskt som mulig, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Gjeldsforhandling gir en rettslig ramme for forhandlinger med kreditorene med sikte på en frivillig eller tvungen ordning av gjelden slik at man kan unngå at skyldneren slås konkurs. Det åpnes i dag svært få gjeldsforhandlinger fordi reglene er lite egnet til å gjennomføre en vellykket rekonstruksjon av virksomheten. Den nye loven vil erstatte konkurslovens regler på dette området og gir regler om det som kalles rekonstruksjonsforhandlinger.

– Målet med endringene er å etablere et mer effektivt verktøy for å få ryddet opp i virksomheters gjeldsproblemer og identifisere hvilke bedrifter som kan være levedyktige, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Begjæring om gjeldsforhandling som er fremmet, men ikke avgjort av retten, før loven trer i kraft, vil behandles etter de nye reglene. Skyldnere kan også be om at gjeldsforhandlinger som allerede er åpnet, behandles etter de nye reglene så lenge åpningen skjedde etter 1. mars 2020 og det ikke allerede er tatt stilling til et forslag om frivillig gjeldsordning eller stemt over et forslag til tvangsakkord.

Loven er midlertidig, og vil oppheves 1. januar 2022.

– Selv om loven som nå trer i kraft gjelder frem til 2022, vil vi jobbe videre med å utvikle permanente regler som skal hjelpe næringslivet å unngå unødvendige konkurser, avslutter Mæland