Historisk arkiv

Gravferd er en samfunnsviktig funksjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Det er viktig å sikre at vi også i krisetider har nok personell til å gjennomføre gravferdsseremonier. Gravferd er derfor nå definert som samfunnsviktig funksjon.

Barne- og familiedepartementet har ansvar for gravferdsloven og Covid-19-pandemien kan særlig utfordre reglene i gravferdsloven dersom det blir høye dødstall. Det må sikres at en minimumskapasitet i avvikling av gravferder opprettholdes under koronakrisen. Derfor er det nå besluttet at å få avviklet gravferd, og ha de nødvendige yrkesgruppene for å gjøre det, er en samfunnsviktig funksjon.

Nøkkelpersonell for avvikling av gravferder vil være en del av dem som kan benytte barnehage- og skoleplass.

Yrkesgrupper som må inkluderes er:

  • Prester som gjennomfører gravferdsseremonier og formidler dødsbudskap til pårørende ved uventet dødsfall, på oppdrag fra politiet. 
  • Personell som har oppgaver med å grave graver, håndtere kister og administrere gravferd.
  • Nøkkelpersonell ved krematoriene.

Bestemmelsene i gravferdslovens § 12 sier at gravlegging skal skje 10 virkedager etter dødsfall. I samme lov § 13 er det gitt anledning for kirkelig fellesråd å forlenge fristene.

Vi gjør oppmerksom på at gravferdsloven ikke gir regler om seremoniene (f.eks. om hvor mange som kan være tilstede) eller båretransport.

Personell i andre tros- og livssynssamfunn enn den Norske kirke kan også bli omfattet som personell i samfunnsviktig funksjon. De tros- og livssynssamfunn som vurderer at de har personell i samme kategori som nevnt over, kan ved en henvendelse til Barne- og familiedepartementet få bekreftelse på om de er en samfunnskritisk funksjon. Departementet vil gjøre en konkret vurdering for hver henvendelse som kommer inn.

Se også: Arbeidsgiverorganisasjonfor kirkelige virksomheter (KA)