Historisk arkiv

Ny tiltakspakke for næringslivet: Skal hjelpe landets gründere og vekstbedrifter gjennom krisen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Mange norske virksomheter opplever nå en akutt likviditetskrise som følge av tiltakene for å begrense spredningen av Covid-19. Regjeringen foreslår en ny tiltakspakke på nærmere 5 milliarder kroner, der halvparten av pakken går til styrking av tilskudd til gründere og vekstbedrifter.

Pakken for gründere og vekstbedrifter inneholder både rene tilskudd, ulike lån, investeringskapital og styrking av næringsrettet forskning. Den skal på denne måten treffe et bredt spekter av oppstartsbedrifter og- miljøer.

nybø

-Fremtidens arbeidsplasser blir skapt av mennesker som tør å ta en sjanse, og som satser på egne evner og ideer. Vi skal gjøre det som trengs for å støtte landets gründere og vekstbedrifter nå – og for fremtiden. Kompensasjonsordningen vil også være med på å løse noen av dagens akutte utfordringer, sier næringsminister Iselin Nybø.

Styrker tilskudd og lån til etablering og vekst
- Vi foreslår å styrke tilskuddene til etablering og vekst med 2,5 milliarder kroner. Dette vil hjelpe små og mellomstore selskaper med utviklingsprosjekter som raskt kan skape ny aktivitet og hindre unødvendige permitteringer som følge av kortsiktige økonomiske problemer, sier næringsminister Iselin Nybø.

Støtter gründerhus og inkubatorer
De senere årene har det vokst fram mange private gründerhus og inkubatorer som får fart på oppstartsselskaper og kobler gründere med investormiljøer. Inntektene deres avhenger av bedrifter som selv har fått problemer på grunn av krisen, og mange av disse miljøene står i fare for å gå konkurs. For å hjelpe disse miljøene foreslås det en tilskuddsordning under Innovasjon Norge på 50 millioner kroner. Disse miljøene har mye av æren for at vi har fått den raske fremveksten av et solid, samarbeidsorientert økosystem som produserer noen tusen teknologiselskaper hver år.

Øker bevilgning til næringsrettet forskning
Regjeringens forslag til tiltakspakke omfatter også en styrking av bevilgningen til næringsrettet forskning på 250 millioner kroner som skal bidra til at forsknings- og innovasjonsaktiviteten i bedriftene opprettholdes gjennom krisen.

Øker bevilgning på likviditetslån
Innovasjon Norges innovasjonslåneordning foreslås økt med 1,6 milliarder kroner, til 3 milliarder kroner. Dette skal gå til likviditetslån, med en avdragsfri periode og deretter nedbetaling tilpasset situasjonen. Innovasjonslån skal stimulere til investeringer i innovativ virksomhet og kan bidra til å sikre oppstart og videreføring av omfattende prosjekter. Det foreslås også 300 millioner kroner for å gi bedrifter som er rammet av krisen betalingslettelse gjennom utsettelse i avdrag- og/eller rentebetalinger for eksisterende eller nye innovasjonslån.

Styrker egenkapitalen for bedrifter i tidlig fase
Mange oppstarts- og vekstbedrifter tærer på egenkapitalen for å holde hjulene i gang. Regjeringen vil tilføre Investinor 1 mrd. kroner for å styrke tilgangen til egenkapital for bedrifter i tidlig fase.

Liste over de foreslåtte tiltakene:

Innovasjon Norge:

Tilskudd til unge vekstbedrifter 2,5 mrd. kroner

Dette inkluderer styrking av ordningene innovasjonstilskudd med 2 mrd. kroner og etablerertilskudd med 500 mill. kroner.

Innovasjonstilskudd er innrettet mot små og mellomstore vekstselskaper med utviklings­prosjekter som vil kunne skape ny aktivitet i bedriftene og hindre unødvendige permitteringer. Midlene skal stimulere produkt- og tjenesteutvikling, strategi- og kompetanseutvikling, tilrettelegging for utviklingsaktiviteter og –prosjekter, og bedriftsnettverk. Ordningen skal insentivere til at utviklingsprosjekter kan gjennomføres til tross for resultatsvikt og likviditetsutfordringer.

Etablerertilskudd treffer gründere og oppstartsbedrifter med innovative forretningsideer som har markeds- og vekstpotensial, men redusert tilgang til egenkapital. Styrkingen av tilskuddet gjør at man når ut til flere gründerbedrifter, og maksimal støtte økes fra dagens 0,7 mill. kroner til 1,5 mill. kroner. Tilskuddet kan suppleres med ordningene Oppstartslån og risikolån, som vil gi økte muligheter til å utløse privat kapital.

Innovasjonslån – økt låneramme med 1,6 mrd. kroner, til 3 mrd. kroner

Lånefinansiering fra Innovasjon Norge supplerer det kommersielle markedet og bidrar til tilgang til kapital og kompetanse i alle faser av en bedrifts utvikling. Innovasjonslån kan anvendes til delfinansiering av investeringsprosjekter som handler om nyetablering, nyskaping, omstilling, internasjonalisering og utvikling. Økt utlånsramme vil gi lånetilgang til bedrifter med stort potensial som vanskelig vil få dekket sine finansieringsbehov i markedet, selv med statens risikoavlastning til bankene. Den økte utlånsrammen skal særlig rettes mot likviditetslån. Det settes samtidig av midler til økt tapsavsetning.

Rentestøttefond – 300 mill. kroner

Formålet er å gi bedrifter rammet av krisen betalingslettelse gjennom avdragsutsettelse og utsettelse i rentebetalinger for eksisterende eller nye innovasjonslån og distriktsrettede risikolån. Med dagens situasjon vil det være behov for å styrke dette fondet. Rentestøtte kan også gis til bedrifter i forbindelse med finansiering av utviklingsprosjekter i en tidlig fase.

Tilskudd til private innovasjonsmiljøer – 50 mill. kroner

Private innovasjons- og gründermiljøer som ikke støttes av Siva er i en svært sårbar posisjon. Inntektene avhenger av leieinntekter fra virksomheter som selv har fått problemer på grunn av krisen, og mange av disse miljøene står i fare for å gå konkurs. For å hjelpe disse miljøene, slik at de kan opprettholde sine tilbud til oppstarts- og vekstselskaper, foreslås det en tilskuddsordning på 50 mill. kroner.

Norges forskningsråd:

Næringsrettet forskning – 250 mill.kroner

Regjeringen foreslår å styrke satsingen på næringsrettet forskning og utvikling med 250 mill. kroner, for å bidra til å opprettholde forskningsbasert omstilling og innovasjon i næringslivet.

Økningen skal bidra til å holde FoU-aktiviteten i gang i hele bredden av næringslivet slik at forskningsprosjekter- og aktiviteter ikke avsluttes.

Investinor:

Kapital til fonds- og matchinginvesteringer – 1 mrd. kroner

Regjeringen foreslår å øke investeringskapitalen i Investinor for å bedre tilgangen på kapital for bedrifter i tidlig fase.

Tiltaket skal stimulere til at privat kapital og kompetanse kan fortsette å skape og utvikle nye lønnsomme arbeidsplasser fremover. Investinor kan bidra til dette gjennom sitt nye mandat for matching- og fondsinvesteringer, som er under etablering. Dette mandatet kan også bidra til å utløse egenkapitalvirkemidler fra EU i det norske markedet. Videre åpner mandatet for samarbeid med det Europeiske investeringsfondet (EIF), som kan gjøre flere virkemidler tilgjengelig for norske bedrifter.  Det nye mandatet skal bygges opp gjennom årlige bevilgninger.

I saldert budsjett 2020 er det bevilget 142 mill. kroner til det nye mandatet. Det foreslås å øke bevilgningene med 1 mrd. kroner i 2020, fordelt med 350 mill. kroner i økt risikokapital og 650 mill. kroner i økt kapitalinnskudd.