Offisielt fra statsråd 8. april 2020

I statsråd i dag ble det fastsatt flere midlertidige forskrifter om håndteringen av koronaviruset Covid-19.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 8. april 2020. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet
Forskrift om endring i midlertidig forskrift 20. mars 2020 nr. 368 om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien fastsettes.

Midlertidig forskrift om kompensasjonsytelse til selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19 fastsettes.

Justis- og beredskapsdepartementet
Midlertidig forskrift om byggverk for innkvartering av asylsøkere mv. som følge av utbrudd av covid-19 fastsettes.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Midlertidig forskrift om unntak fra regler om fysisk årsmøte og generalforsamling mv. i eierseksjonssameier, borettslag og boligbyggelag for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 fastsettes.

Kunnskapsdepartementet
Forskrift om endring i midlertidig forskrift 27. mars 2020 nr. 491 om tilpasninger i lovgivningen om barnehager som følge av utbrudd av Covid-19 fastsettes.
(Nyhetssak)

Forskrift om endring i midlertidig forskrift 27. mars 2020 nr. 492 om tilpasningen i lovgivningen om grunnskoleopplæring og videregående opplæring som følge av utbrudd av Covid-19 fastsettes.

Nærings- og fiskeridepartementet
Midlertidig forskrift om unntak fra frister i vedtekter om avholdelse av ordinær generalforsamling og ordinært årsmøte for aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og samvirkeforetak for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 fastsettes.
(Nyhetssak)

2. Delegasjon av myndighet

Helse- og omsorgsdepartementet
Kongens myndighet etter lov 5. august 1994 nr. 55 om smittsomme sykdommer (smittevernloven) § 7-12 delegeres til Helse- og omsorgsdepartementet.