Historisk arkiv

Arbeidsgruppe skal vurdere hvordan koronakrisen har påvirket kommuneøkonomien

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Vi vil sette ned en arbeidsgruppe, som skal gi en faglig vurdering av hvilke typer inntekter og utgifter som blir påvirket av koronakrisen, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Kommunene har blitt satt på en stor prøve den siste tiden. Smitteverntiltakene har påvirket kommunesektorens økonomi og evne til å levere gode tjenester til innbyggerne.

− Kommunene og fylkeskommunene har gjort en imponerende jobb i en krevende tid. Men vi må forvente at utgiftene vil øke og inntektene bli reduserte i denne perioden. Hvis staten skal kunne stille opp med treffsikre tiltak, er det viktig at vi får en grundig faglig vurdering av de økonomiske konsekvensene. Det vil arbeidsgruppen hjelpe oss med, sier Astrup.

Arbeidsgruppen skal systematisk gå gjennom hvilke typer utgifter og inntekter som blir påvirket av utbruddet av koronaviruset.. Arbeidsgruppen skal også gi et anslag på hvor mye de ulike typene utgifter og inntekter utgjør.

– Stortinget har vedtatt at staten skal kompensere kommunene og fylkeskommunene for urimelige virkninger av skattesvikt, inntektsbortfall og merutgifter. Arbeidsgruppen skal hjelpe oss med å vurdere hva dette betyr i praksis, sier Astrup.

Arbeidsgruppen skal ikke vurdere størrelsen på kompensasjon av merutgifter og mindreinntekter.

Ettersom en del effekter av koronakrisen, som for eksempel svikt i skatteinntektene, ikke vil være merkbare før årsskiftet, skal arbeidsgruppen være ferdig med sitt arbeid og levere endelig rapport innen 1. april 2021. Frem til det vil arbeidsgruppen kunne gi løpende innspill til departementene, og det vil fortløpende bli vurdert om det er behov for én eller flere delrapporter underveis.

Kompenseringen til kommunene

Kompensasjonen til kommunesektoren vil bli fordelt slik at den er uavhengig av hvordan kommunene har organisert sin tjenesteproduksjon. Det vil si at kompensasjonen ikke vil avhenge av om kommunen benytter private, ideelle eller kommunale aktører.

– Staten stiller opp for kommunene uavhengig av om tjenesteproduksjonen er i privat eller kommunal regi. Jeg har derfor en klar forventning om at kommunene kompenserer private og ideelle aktører som yter velferdstjenester på deres vegne. Mange av disse aktørene sliter betydelig i disse dager, sier Astrup.

Arbeidsgruppen skal bestå av representanter fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Finansdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og KS. Kommunal- og moderniseringsdepartementet leder arbeidsgruppen.

− Under koronakrisen har vi samarbeidet godt med kommunesektoren. Jeg mener det er viktig at staten og kommunesektoren har en felles forståelse for hvilke økonomiske konsekvenser koronautbruddet har hatt for kommunene og fylkeskommunene, og hva staten skal kompensere for, sier Astrup.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00