Høring - Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven ved rekvisisjon av fast eiendom etter helseberedskapsloven og sivilbeskyttelsesloven i forbindelse med Covid-19-utbruddet

Høringsfristen på saken er lørdag 28. mars 2020 kl. 13.00.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.03.2020

Vår ref.: 20/1753

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring et foreløpig utkast til midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven ved rekvisisjon av fast eiendom etter helseberedskapsloven og sivilbeskyttelsesloven. Formålet med forslaget er å supplere eksisterende beredskapsbestemmelser for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv.

Forskriften foreslås hjemlet i midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven), som ble vedtatt av Stortinget 24. mars 2020, i tråd med Innst. 204 L (2019–2020), jf. Prop. 56 L (2019–2020).

Frist for å avgi høringssvar er 28. mars 2020 kl. 13.00.

Høringssaken med høringsnotat og liste over høringsinstanser er tilgjengelig på regjeringen.no på denne lenken: www.regjeringen.no/id2695006

Høringsuttalelser skal avgis elektronisk . Dette gjøres under "send inn høringssvar" på denne siden.

Alle kan avgi høringsuttalelser. Vi minner om at høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no.

 

Med hilsen

  

Karen Marie Glad Visnes (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Else-Karin Øvernes

utredningsleder

Den Norske Advokatforening

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Helsedirektoratet

Kommunesektorens organisasjon 

Norsk kommunalteknisk forening

Utlendingsdirektoratet