Historisk arkiv

Ny støtteordning for arrangører av messer og festivaler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen foreslår å etablere en støtteordning for store, publikumsåpne arrangementer utenom kultur- og idrettssektoren, som messer og matfestivaler.

– De største arrangementene, som messer og festivaler, skaper store ringvirkninger for lokalt og regionalt næringsliv. Noen har ringvirkninger på nasjonalt nivå. Med den nye støtteordningen for arrangører vil regjeringen gi aktørene mulighet til å planlegge store arrangementer også på sikt, til tross for økonomiske utfordringer, sier næringsminister Iselin Nybø.

Forbudet mot å samle større menneskemengder har sammen med andre smitteverntiltak gitt store økonomiske tap i arrangementsmarkedet det siste halvåret.

– Smitteverntiltakene har ført til store økonomiske konsekvenser for de mange matfestivalene som skulle vært arrangert i sommer og høst. Disse festivalene er viktige salgsarenaer for produsentene, og betyr mye for næringslivet rundt. Nå støtter vi matfestivalene for å sikre at disse arrangementene kan videreføres så snart smittesituasjonen tilsier det, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad. 

Del av tiltakspakke

For mange arrangører er tapene så omfattende at det svekker muligheten for å planlegge tilsvarende arrangementer på sikt. Regjeringen vil derfor stimulere til at aktiviteten i markedet gjenopptas så fort smitteverntiltakene tilater det, og foreslår en ny støtteordning for arrangører av store, publikumsåpne arrangementer.

Ordningen inngår i regjeringens budsjettforslag om økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet, som blir lagt frem i dag.

Messe-og konferansearrangører kan også søke kompensasjonsordningen for reiselivet på 1 milliard kroner og omstillingsordningen for reiselivet på 250 millioner kroner via Innovasjon Norge.  Les mer her 

Nasjonale og regionale arrangementer

Den nye støtteordningen vil gjelde arrangementer som er blitt avlyst som følge av pålagte restriksjoner i forbindelse med koronapandemien, og som ikke faller inn under eksisterende støtteordninger for kultur- og idrettssektoren. Ordningen er avgrenset til arrangementer som anses å ha regional eller nasjonal verdi, med et forventet besøkstall på minst 500 personer.

Regjeringen vil komme tilbake til nærmere retningslinjer for ordningen, størrelse og hvem som skal forvalte den.

Om støtteordningen for arrangementer

  • Støtteordningen gjelder for arrangører av store publikumsåpne arrangementer utenom kultur- og idrettssektoren, som for eksempel messer og matfestivaler. Arrangementet må ha regional eller nasjonal verdi og et ventet besøkstall på minst 500 personer.

  • Det er en betingelse at arrangementet var planlagt avholdt i perioden 5. mars til 31 desember 2020, men måtte avlyses som følge av statlig myndighetspålegg i forbindelse med koronapandemien.

  • Støttebeløpet settes til maksimalt 60 prosent av nettotapet som følge av det avlyste arrangementet. Støttebeløpet avkortes mot annen statlig støtte knyttet til tap eller bortfall av inntekt som følge av covid-19.

  • Støtten til arrangør vil være betinget av at det avholdes tilsvarende arrangement i fremtiden.

  • Det legges opp til at utbetalingene skal skje i første kvartal 2021. Ordningen må fastsettes innenfor rammene av EØS-avtalens statsstøtteregler og godkjennes av EFTAs overvåkingsorgan (ESA).