Støtte fra Arktis 2030 til bærekraftig industriell høsting av raudåte – havets rubin

Raudåte er en hoppekreps-art og regnes som Norges største høstbare og fornybare marine ressurs. Våren 2017 fikk Calanus AS støtte fra Utenriksdepartementets tilskuddsordning for Nordområdene, Arktis 2030, til utviklingsaktiviteter for bærekraftig industriell høsting av raudåte. Støtten ble gitt gjennom ordningens delegerte midler til Innovasjon Norge.

En betydelig del av Norges havarealer ligger nord for polarsirkelen, hvilket gir oss en umiddelbar nærhet til raudåte. Prosjektet skal dekke behov for ny kunnskap, metodikk og tekniske løsninger innenfor deteksjon, bifangst, redskapsutvikling og håndtering av raudåte i arktiske strøk. Målet med prosjektet et at høstingen skal tilfredsstille myndighets- og miljøkrav, samtidig som den gjennomføres med en effektivitet og kvalitet som sikrer gode råvarer til rett kostnad.

«Bærekraftig fangst av havets røde rubin»

Omtalt som havets rubin er hoppekrepsen ettertraktet for sine mange helseeffekter, og kan blant annet brukes som kosttilskudd og fôr. De er dog knøttsmå og vanskelige å få i garnet. Derfor blir fangstmetoden til selskapet Calanus AS fra Tromsø ansett som en liten revolusjon innen området.

Fangstmetoden Calanus AS bruker er ifølge selskapet økonomisk og energieffektiv, samtidig som den er mer bærekraftig enn alternativene. I de siste ti årene har Calanus AS jobbet med å utvikle hele verdikjeden, fra deteksjon og fangst til prosessering, produktutvikling og markedsutvikling.

Selskapet fokuserer nå på utvikling av verdifulle helse- og ernæringsprodukter, som olje (Calanus Oil) og proteinbaserte produkter med funksjonelle egenskaper til bruk som ingrediens i mat og fôr (Calanus Hydrolysate).

 

Hva har tilskuddet fra Arktis2030 bidratt til?

Prosjektet har bidratt til en meget god måloppnåelse i relasjon til utprøving og tilpasset bruk av ny teknologi. Under sesongen ble sonarsystemer effektivt brukt til leting etter raudåte og til å anslå mengde av fiskelarver og –yngel. I tillegg har Calanus søkt og fått godkjent et patent på dronebasert lokalisering av algespisende krepsdyr.

Prosjektet har vist at høsting av raudåte er kommersielt bærekraftig samt mulig å oppskalere industrielt. Calanus har som et av sine strategiske mål å minimere det økologiske fotavtrykket ved høsting av raudåte i kystnære farvann, og nye forslag til praktiske tiltak er blitt utprøvd.

Prosjektet har bidratt med forvaltningsrelevant kunnskap om høsting lengre nede i næringskjeden. Selskapet er meget tilfreds med prosjektstøtten fra Utenriksdepartementet gjennom Innovasjon Norge, noe som har bidratt stort til å sikre fremdrift i utviklingsarbeidet. 

Kurt Tande, forskningsdirektør i Calanus

Calanus AS har hovedkontor i Tromsø og avdelingskontor på Sortland. Selskapet er eid av ansatte, gründere og regionale såkorninvestorer. I dag har de 16 ansatte og er største leietaker i Nofimas prosessanlegg i Tromsø, hvor selskapet utfører prosessutvikling og produksjon. I tillegg har de engasjert to fiskefartøy med mannskap til høsting av raudåte.