Fred, stabilitet og forutsigbarhet

Det tjener oss alle at Arktis fortsatt er en fredelig og stabil region. Respekt for folkeretten og internasjonalt samarbeid bidrar til stabilitet og forutsigbarhet i nord.

Med økt aktivitet og større tilgjengelighet i Arktis er det enda viktigere at alle berørte stater opptrer forutsigbart og i tråd med havretten. FNs havrettskonvensjon gjelder i havområdene i Arktis, som ellers i verden. Det er få utestående jurisdiksjonsspørsmål i Arktis.

Kyststatene til Polhavet har forpliktet seg til å løse alle overlappende krav på en fredelig måte. Et godt eksempel på hvordan havretten blir praktisert, er avtalen fra 2010 mellom Norge og Russland om avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Polhavet.

Olje- og gassressursene i Arktis antas i all hovedsak å ligge i områder som er under nasjonal jurisdiksjon. I 2009 mottok Norge anbefaling fra FNs kontinentalsokkel­kommisjon om kontinentalsokkelens utstrekning, som den første av de arktiske statene.

Råderett og ansvar

Norge har råderett over store havområder, og over 80 prosent av skipsfarten i Arktis går i norske maritime områder. Vi har derfor et stort ansvar for å være til stede i våre havområder og ivareta både rettigheter og plikter i regionen. Forsvarets økende tilstedeværelse og aktivitet er en sentral del av satsingen i nord.

Prioritering av Kystvaktens oppgaver i nordlige havområder er særlig viktig i denne sammenheng. Kystvaktens evne til overvåking, fiskerioppsyn og andre myndighetsutøvelser til havs vil styrkes med innføringen av NH90-helikoptrene i løpet av 2015. God situasjonsforståelse og høy operativ evne blir enda viktigere for Forsvaret fremover. Alliert tilstedeværelse er en viktig og naturlig konsekvens av vårt Nato-medlemskap. Økt samarbeid mellom Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø og Natos kommandostruktur styrker alliansens evne til militær krisehåndtering i nord.

Samarbeidet med Russland

Norge og Russland har vært fredelige naboer i over tusen år. Målrettet samarbeid med Russland har blant annet ført til økt sjøsikkerhet, større torskekvoter og tiltak for å redusere risikoen for radioaktiv forurensning.

Selv om Russlands folkerettsbrudd i Ukraina har endret den sikkerhetspolitiske virkeligheten i Europa, er nordområdene fortsatt en fredelig region kjennetegnet av stabilitet og godt internasjonalt samarbeid. Slik ønsker vi at det fortsatt skal være. Det ønsket ble også bekreftet av alle de arktiske landene på ministermøtet i Arktisk råd våren 2015.

Norge fortsetter samarbeidet med Russland der vi har felles interesser, særlig innen fiskeriforvaltning, miljø, atomsikkerhet, søk og redning og folk-til-folk-samarbeid.