Sysselsetting, verdiskaping og velferd

Økt verdiskaping er et mål for nordområdesatsingen. Det trengs målrettet satsing på næringsutvikling for å utvikle Nord-Norge til en av Norges mest skapende og bærekraftige regioner.

Nordområdene har store naturgitte fortrinn og er i positiv utvikling. I Nord-Norge opplever man nå raskere økonomisk vekst enn i resten av landet, selv om det er variasjoner innen landsdelen. Økt verdiskaping er et mål for nordområdesatsingen, og en kunnskapsbasert næringsutvikling står sentralt. Dette må skje på en måte som ivaretar hensynet til miljø, klima og urfolk, og der det legges til rette for sameksistens mellom forskjellige næringer og interesser.

Innsats på flere områder

Økt innovasjon, kunnskap og teknologiutvikling er nødvendig for å styrke omstillingsevnen og konkurransekraften i regionen. Et såkornfond er etablert for investering i entreprenørskap og nyskaping, og styrkede ordninger for næringsrettet forskning legger til rette for at ny kunnskap i større grad skal resultere i kommersielle ideer. Forskningsrådets flerårige program «Forskningsløft i nord» er et eksempel på strategisk satsing på næringslivsrelevant kunnskapsinfrastruktur, som også bidrar til å dekke kompetansebehovet i regionen.

Vekstpotensial

Det forventes ny investeringsvekst i Nord-Norge. Særlig offentlige investeringer i infrastruktur driver veksten, både i form av utbygginger og økt vedlikehold. Investeringer i infrastruktur er dermed en viktig faktor for utviklingen i det nordnorske arbeidsmarkedet, og viktig for å øke den langsiktige verdiskapingsevnen. Det satses målrettet på næringer med vekstpotensial, så som sjømatindustrien og fiskerinæringen, petroleums-­ og mineralnæringen, maritim næringsvirksomhet og sikker sjøtransport, samt reiselivsnæringen. Det er dessuten stort potensial for utbygging av fornybar energi i nord.

Nordisk næringssamarbeid

Sverige og Finland er blant Norges nærmeste samarbeidspartnere, og et enda tettere samarbeid med våre naboer i øst vil gi mer bærekraftig vekst.

Snøhvit LNG (også kalt Hammerfest LNG) petroleumsanlegg på Melkøya utenfor Hammerfest. Anlegget tar imot naturgass fra Snøhvitfeltet i Barentshavet. Foto: Andreas Rümpel, wikipedia commons
Snøhvit LNG (også kalt Hammerfest LNG) petroleumsanlegg på Melkøya utenfor Hammerfest. Anlegget tar imot naturgass fra Snøhvitfeltet i Barentshavet. Foto: Andreas Rümpel, wikipedia commons.

Rapporten «Vekst fra nord», som ble lansert i januar 2015, anbefaler felles satsinger innenfor LNG (flytende naturgass), fornybare ressurser, grønnere gruvedrift og turisme, samt forskning på is og kaldt klima. I alle tre land ser man nå nærmere på hvordan man kan forenkle byråkratiet, fjerne hindringer, harmonisere regelverk og utvikle standarder for utdanning og kvalifikasjoner.

Næringssamarbeid med Russland

Så lenge de restriktive tiltakene mot Russland er gjeldende og det russiske importforbudet står ved lag, påvirker dette mulighetene for handel og næringsutvikling med Russland. I tillegg vil utviklingen i russisk økonomi ha betydning for mulighetene fremover. På områder som ikke er omfattet av restriksjonene, fortsetter handel- og næringslivssamarbeid med Russland på vanlig kommersiell basis.