Nordområdene

Ny stortingsmelding om nordområdene

Nordområdene er regjeringens viktigste strategiske ansvarsområde. Regjeringen tar høsten 2020 sikte på å legge fram en ny stortingsmelding om nordområdene. Det er snart ni år siden den forrige meldingen ble lagt fram, og mye har endret seg siden den gang.

Regjeringens nordområdepolitikk baserer seg på en helhetlig tilnærming: Vi må både se det internasjonale bildet og samfunnsutviklingen i Nord-Norge.

Den nye meldingen vil gi en oppdatert analyse av den utenriks- og sikkerhetspolitiske situasjonen i nordområdene og redegjøre for regjeringens tiltak for å sikre våre interesser. Norsk nordområdepolitikk bygger på folkeretten, havretten, langsiktige forvaltningsregimer, alliansetilhørigheten i Nato og samarbeidet i nord med våre nordiske naboland og Russland. Og et multilateralt rammeverk der Arktisk råd og Barentssamarbeidet er av stor betydning.

Hovedvekten i meldingen vil være på samfunnsutviklingen i nord, næringsliv og kompetanse, infrastruktur, klima og miljø, samt sikkerhet og beredskap. Urfolk og samiske spørsmål har en selvfølgelig plass i meldingen. Skrivearbeidet er nå i gang. Det ledes av Utenriksdepartementet og involverer hele regjeringen. Spesielt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har de siste årene fått en større rolle i nordområdepolitikken.

Regjeringsmedlemmer og embetsverket er ofte på besøk i nord og har samtaler med fylkesrepresentanter, sameting, næringsliv og forskningsmiljøer. Embetsverket fra UD, KMD og NFD har i 2019 blant annet hatt innspillsmøter i Vadsø, Tromsø, Bodø og Karasjok, samt samtaler med Sør-Varanger og Alta kommune, Mo Industripark og andre.

Regjeringen vil videreføre dialogen med sentrale nord-norske aktører og det bredere nordområdemiljøet før meldingen legges fram.