Verdiskapingen i fastlandsøkonomien

Bruttonasjonalprodukt (BNP) er et mål for den samlede verdiskapingen i et land. Ved internasjonale sammenlikninger av den materielle levestandarden benyttes ofte BNP pr. innbygger som indikator, justert for forskjeller i kjøpekraften.

BNP for Fastlands-Norge måler verdiskapingen i fastlandsøkonomien, det vil si samlet BNP fratrukket verdiskapingen i oljevirksomheten og utenriks sjøfart. Ved analyser av konjunkturutviklingen holdes oljevirksomheten og utenriks sjøfart vanligvis utenom, blant annet fordi produksjonen i disse sektorene viser store svingninger uten at det i særlig grad påvirker behovet for arbeidskraft.