Bidragsforskudd

Bidragsforskudd (bidragsforskott) er en statlig ytelse til enslige forsørgere.

Formålet med ytelsen er å sikre enslige forsørgere midler til underhold av barna på et visst nivå hver måned, dersom underholdsbidraget fra bidragspliktige av ulike årsaker ikke blir betalt i tide, eller dersom det ikke blir betalt underholdsbidrag fordi bidragspliktige mangler bidragsevne. 

Bidragsforskudd (bidragsforskott) ytes til barn under 18 år som ikke bor sammen med begge foreldrene, også i saker der farskap ikke er fastsatt. Forskuddet er inntektsprøvd ut fra mottakerens inntekt, antall egne barn i egen husstand og om vedkommende er enslig eller gift/samboende. Forskuddet ytes etter tre satser. Enslige med de laveste inntektene får utbetalt et tillegg på en tredel av ordinær forskuddssats hvis barnet er over elleve år. Retten til bidragsforskott faller bort ved inntekt over 489 600 kr. 

Det tas refusjon i eventuelt bidrag fra bidragspliktige, og mulighetene for bidrag må være utnyttet dersom forskudd skal kunne ytes. Før bidragsforskudd blir utbetalt, skjer en automatisk kontroll av om bidrag er innbetalt fra bidragspliktige og med hvilket beløp. Forskudd utbetales bare i den utstrekning forskuddet overstiger innbetalt bidrag.

Mer informasjon 

Du finner mer informasjon om bidragsforskudd på NAVs nettsider.