Mali - fokusland for norsk utviklingssamarbeid

Mali ligger i det såkalte Sahel-beltet med grense til Algerie, Mauritania, Burkina Faso, Niger, Senegal, Guinea og Elfenbenskysten.

Sahara-ørkenen utgjør en stor og voksende del av landet. Omlag halvparten av de rundt 14 millioner innbyggerne i Mali lever under FNs fattigdomsgrense. Landet ligger som nummer 179 av 188 land på FNs indeks for menneskelig utvikling.

Mali ligger i det såkalte Sahel-beltet - med grenser til blant annet Mauritania i vest, Algerie i nord og Niger i øst. Kart: wikipedia.org
Mali ligger i det såkalte Sahel-beltet - med grenser til blant annet Mauritania i vest, Algerie i nord og Niger i øst. Foto: wikipedia.org

Mali har vært preget av politisk uro, væpnet konflikt og terroranslag siden krisen i 2012, da opprørsgrupper tok kontroll over Nord-Mali. Islamistiske terrorgrupper opererer også i landet. Dette påvirker sikkerhetssituasjonen i hele Sahel-regionen. Den fredsbevarende FN-operasjonen Minusma (Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali) ble opprettet for å bistå landet i 2013.

Utfordringer

Årsaker til konflikten er krav om økt selvstyre, kamp om tilgang til ressurser som vann og dyrkbar jord, og også om kontroll over ulovlig handel med narkotika, våpen og mennesker. Problemene forsterkes av utbredt fattigdom, høy arbeidsledighet blant unge, begrenset offentlig tilstedeværelse i nord og utbredt korrupsjon. Kriminelle smuglernettverk, gjerne med bånd til jihadist-gruppene, ser seg også tjent med å videreføre konflikten.

Krisene har ført til flukt og migrasjon av folk fra nord til sør og til nabolandene. Fortsatt er over 200.000 mennesker internt fordrevet i eget land eller flyktninger i Mauritania, Niger og Burkina Faso. Høy befolkningsvekst og klimaendringer forsterker disse utfordringene.

Konflikten har satt menneskerettighetene under ekstra press, spesielt i nord. De væpnede gruppene er blitt anklaget for alvorlige brudd på menneskerettighetene i form av seksuelle overgrep, henrettelser, rekruttering av barnesoldater og streng praktisering av islamsk lov. Det er betydelige svakheter i det juridiske systemet, og utbredt straff-frihet. Kjønnslemlestelse av kvinner er utbredt og rammer om lag 90 prosent av kvinner og jenter i alderen fra 15 til 49 år.

Norsk bistand

Norge har vært engasjert i Mali siden tørkekatastrofen som rammet Sahel på 80-tallet, primært gjennom forskningssamarbeid, frivillige organisasjoner og støtte til flere FN-organisasjoner som arbeider i Mali. Norsk engasjement trappes opp som ledd i en helhetlig satsing i Sahel. Konflikt- og migrasjonsbølgen gjennom Sahel og Nord-Afrika utgjør en betydelig sosial og økonomisk utfordring. Norsk engasjement i Mali er et viktig bidrag for å hindre voldelig ekstremisme i sårbare stater, samt å forebygge flukt og illegal migrasjon i Sahel. Norge bidrar både finansielt og med personell til FN-operasjonen Minusma. Det gis også humanitær- og utviklingsstøtte til den krigsrammede befolkningen.

Norges bistand til Mali var i 2015 på 139 millioner kroner. Dette omfatter 19 millioner kroner i humanitær bistand til den krigsrammede befolkningen. Norsk utviklingsbistand skal støtte opp om gjennomføringen av fredsavtalen, bidra til fred og stabilisering i Sahel. De viktigste partnerne er multilaterale organisasjoner, frivillige organisasjoner og lokale institusjoner. Norge bidrar til styrking av demokratiske institusjoner og gjenoppretting av statlig myndighet i Nord-Mali, samt reintegrering av flyktninger og internt fordrevne personer i lokalsamfunn. Norge har i år økt støtten til utdanning i Mali og viderefører samarbeidet med Mali om miljø, klimatilpasset landbruk og matsikkerhet.

Til toppen