Tema

Arbeidsliv

Norge har et velfungerende arbeidsmarked hvor de fleste er i jobb. Regjeringens overordnede mål er likevel å få flere i arbeid og sørge for at færrest mulig må motta trygder fra NAV.

Bilde av en jente som er i et fjøs med kyr.

Den norske arbeidsmarknaden

Arbeidskraft er den viktigaste ressursen vår, og derfor må han utnyttast effektivt. På mange måtar har vi lukkast godt i Noreg. Sysselsetjinga er høg og inntektene er høge. Men vi er og på topp i bruk av helserelaterte trygdeytingar.

Bilde av norske sedler og mynter.

Inntektspolitikk og lønnsoppgjør

Det inntektspolitiske samarbeidet mellom regjeringen og partene i arbeidslivet har som hovedmål å koordinere lønnsdannelsen.

Bilde av Norges lover

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljølovens formål er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet. Loven har også som formål å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, og bidra til et inkluderende arbeidsliv.

Aktuelt nå

Felles innsats mot arbeidslivskriminalitet

Statsministeren og arbeids- og sosialministeren la fram regjeringas nye strategi mot arbeidslivskriminalitet 13. januar.

Nett-tv Bilde av Robert Eriksson.

Fra trygd til trygg jobb

-Vi ser at flere - spesielt ungdommer - står i fare for å havne på varig trygd. Derfor er det viktig for regjeringen å komme med målrettede ordninger sånn at vi kan få flere fra trygd til trygg jobb, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Illustrasjonsbilde av et bygg og en klokke.

Arbeidstidsutvalg skal vurdere framtidas arbeidsliv

Regjeringen nedsetter et ekspertutvalg for å utrede hvordan arbeidskraften best mulig kan utnyttes i de kommende tiårene.

Flere aktuelle saker om Arbeidsliv

Dokumenter

Forslag fra regjeringen

Prop. 48 L (2014-2015)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (arbeidstid, aldersgrenser, straff mv.)

Forslag fra regjeringen

Prop. 39 L (2014–2015)

I proposisjonen foreslås det både tiltak for å få flere i jobb samt endringer i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven.

Finn dokument

Finn dokumenter knyttet til temaet Arbeidsliv. 

HøyringarNOU-arLover og regler

Kontakt

Arbeids- og sosialdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, 0032 Oslo