Tema

Arbeidsliv

Norge har et velfungerende arbeidsmarked hvor de fleste er i jobb. Regjeringens overordnede mål er likevel å få flere i arbeid og sørge for at færrest mulig må motta trygder fra NAV.

Bilde av en jente som er i et fjøs med kyr.

Den norske arbeidsmarknaden

Arbeidskraft er den viktigaste ressursen vår, og derfor må han utnyttast effektivt. På mange måtar har vi lukkast godt i Noreg. Sysselsetjinga er høg, og inntektene er høge. Men vi er òg på topp i bruk av helserelaterte trygdeytingar.

Bilde av norske sedler og mynter.

Inntektspolitikk og lønnsoppgjør

Det inntektspolitiske samarbeidet mellom regjeringen og partene i arbeidslivet har som hovedmål å koordinere lønnsdannelsen.

Utsnitt av forside på Arbeidsmiljøloven særtrykk

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljølovens formål er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet. Loven har også som formål å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, og bidra til et inkluderende arbeidsliv.

Aktuelt nå

Pressemelding 20. april

Lønnsoppgjøret er igang

Hovedsammenslutningene møttes i dag for å starte forhandlingene om årets lønnsoppgjør. Fristen for å komme til enighet er midnatt 30. april.

Nyhet

Bedre oppfølging av offentlige kontrakter

En ny veileder om beste praksis skal bidra til bedre oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

Pressemelding

Nye regler om konkurransebegrensende avtaler i arbeidslivet

Regjeringen fremmer forslag om nye regler om konkurranseklausuler, kundeklausuler og rekrutteringsklausuler i arbeidslivet.

Flere aktuelle saker om Arbeidsliv

Dokumenter

Prop. 85 L (2014-2015)

Endringer i arbeidsmiljøloven og avtaleloven

Proposisjonen inneholder Regjeringens forslag til nye regler i arbeidsmiljøloven om adgangen til å avtale konkurranseklausuler, kundeklausuler, og rekrutteringsklausuler i arbeidsforhold.

Prop. 39 L (2014-2015)

Endringer i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven

I proposisjonen foreslår regjeringen både tiltak for å få flere i jobb samt endringer i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven.

Finn dokument

Finn dokumenter knyttet til temaet Arbeidsliv. 

HøyringarNOU-arLover og regler

Kontakt

Arbeids- og sosialdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 64, 0180 Oslo