Hensynet til kvinnen viktigst

Kronikk på NRK Ytring

Ingen kvinne skal oppleve at det er vanskelig å få abort fordi legen hennes ikke vil henvise til sykehus. Hensynet til pasienten skal veie tyngst, skriver helse- og omsorgsminister Bent Høie på NRK Ytring.

Ingen kvinne skal oppleve at det er vanskelig å få abort fordi legen hennes ikke vil henvise til sykehus. Hensynet til pasienten skal veie tyngst.

Retten til selvbestemt abort er en selvfølge i Norge. Derfor blir også engasjementet stort og debatten frisk når det framstilles som om denne rettigheten er truet.

Så la meg derfor slå fast dette aller først: Norske kvinners rett til selvbestemt abort er urokkelig. Høyre og Fremskrittspartiet slår tydelig fast i regjeringsplattformen at dagens abortlovgiving skal beholdes.

Regjeringen har heller aldri gått inn for at leger skal få en rett til å reservere seg mot å henvise kvinner til abort. Vi går inn for at legene skal få en mulighet til å reservere seg. Denne muligheten får de bare hvis kvinnens rettigheter kan oppfylles. Det vil for eksempel innebære at den eneste fastlegen på et lite sted med lang vei til neste legekontor ikke vil kunne reservere seg mot å henvise kvinner som ønsker abort til sykehus.

Flere grep sikrer abortretten
Reservasjonsmuligheten jeg nå arbeider med inneholder flere grep som skal sikre at kvinnene får oppfylt sin lovfestede rett til selvbestemt abort.

Fastleger som reserverer seg skal skaffe kvinnen time hos ny lege snarest – og ikke senere enn innen ett døgn. Det skal være et krav at kvinnen ikke må reise langt for å komme til sin nye lege. Pasienter med fastleger som vil reservere seg skal umiddelbart få skriftlig beskjed om dette, og tilbud om å bytte lege.
På nettsidene der man velger fastlege skal det stå hvilke leger som reserverer seg.

Det skal også informeres bedre om at alle kvinner kan henvende seg direkte til sykehus for å få utført abort, og at det ikke er nødvendig å gå til fastlegen først.

Ingen innstramming av abortloven
Vårt forslag til reservasjonsmulighet er ingen innstramming av abortloven. Det er en opprydning av praksis.

Vi vet at enkelte norske leger har reservert seg mot å henvise til abort siden abortloven ble innført. Det har skjedd uten noen sikkerhet for at kvinnene får oppfylt sine rettigheter. Det har skjedd uten noen form for informasjon til pasientene. Dette rydder vi nå opp i. Ved å innføre en reservasjonsmulighet med klare rammer sikrer vi pasientenes rettigheter og gir leger som ønsker å reservere seg mulighet til det.

Jeg ser det som positivt å gi rom for etisk refleksjon hos legene, og ikke forvente at de automatisk skal utføre det staten bestemmer. Vi skal respektere dem som synes abort er etisk vanskelig – også om de er leger.

Viktig debatt
Jeg har stor respekt for engasjementet denne saken har vakt. Men noen av dem som hevder retten til selvbestemt abort er truet har åpenbart ikke fått med seg at dette er en mulighet legen først får hvis kvinnens rettigheter er sikret.

Over nyttår sender vi forslaget til en reservasjonsmulighet ut på høring. Det er viktig for oss å få synspunkter og innspill på hvordan vi på best mulig måte sikrer pasienter i en sårbar situasjon når vi gir leger mulighet til å reservere seg.

Jeg tar gjerne debatten. Den er viktig.

Men den handler ikke om retten til selvbestemt abort.

Til toppen