200 millioner til mangfold og inkludering i idrett og fysisk aktivitet

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

- Alle barn og unge skal kunne delta i idrett og fysisk aktivitet, uavhengig av hvem de er, hvor de bor, eller hvor mye foreldrene tjener. Dessverre er det mange som faller fra, eller som aldri får delta i det hele tatt. Nå lanserer vi en ny ordning med 200 millioner kroner som skal bidra til økt deltakelse for barn og unge i idrett og fysisk aktivitet, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

85 prosent av unge som vokser opp i familier med høy sosioøkonomisk status har deltatt i ungdomsidrett, mot 61 prosent av dem som vokser opp i familier med tilsvarende lav status. Jenter med minoritetsbakgrunn og personer med funksjonsnedsettelse er andre grupper hvor deltakelse i idrett og fysisk aktivitet kan være utfordrende.

 - Dette handler om å inkludere dem som trenger det mest. Det handler om å hindre utenforskap. At barn og unge deltar i idretten har stor betydning for den enkelte, men også for samfunnet. Idrett er kjempeviktig som sosial oppvekstarena, og for barn og unges psykiske og fysiske helse. Derfor må vi arbeide målretta for å sikre mangfold og inkludering, og da blir denne nye ordninga viktig sier Trettebergstuen.

Tar imot søknader i mai

I 2022 og 2023 kan organisasjoner, lag og foreninger i hele Norge søke om tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak gjennom den nye ordningen. Den finansieres i samarbeid mellom staten og de private bidragsyterne OBOS, Sparebankstiftelsen DNB og Stiftelsen VI.

Ordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet, og de vil etter planen ta imot søknader fra begynnelsen av mai. Tilsynet fatter endelige vedtak om tilskudd etter prioritering fra et innstillingsutvalg, og de er også ansvarlig for kontroll og oppfølging.

 Målgruppene i ordningen

Følgende aktører kan motta tilskudd i den nye ordningen:

- enheter som er registrert i Frivillighetsregisteret

- kommunale fritidsklubber/ungdomshus

Målgruppene i ordningen er:

  • Barn og ungdom fra 6 til 19 år i familier med vedvarende lavinntekt.
  • Jenter med minoritetsbakgrunn fra 6 til 19 år, samt jenter fra 6 til 19 år generelt i sammenhenger der jenter er underrepresentert eller opplever særlige barrierer.
  • Personer med funksjonsnedsettelse. Målgruppen er ikke aldersbegrenset.
  • Nåværende og framtidige unge ledere og trenere, opp til 26 år, som er jenter/kvinner, personer med funksjonsnedsettelse eller personer med minoritetsbakgrunn.

Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter, for eksempel rekrutteringsaktiviteter, tilrettelegging eller opprettelse av nye aktiviteter rettet mot målgruppene, innkjøp av utstyr, dekking av deltakerkostnader og gjennomføring av kurs og kompetansehevende tiltak.

Innstillingsutvalget

Et innstillingsutvalg skal fremme innstilling til tilsynet om fordeling av enkelttilskudd.

Utvalget består av seks representanter. De private bidragsyterne OBOS, Sparebankstiftelsen DNB og Stiftelsen VI har oppnevnt én representant hver, mens Kultur- og likestillingsdepartementet har oppnevnt tre representanter.

Utvalget består av følgende medlemmer:

  • Zaineb Al-Samarai – Norges idrettsforbund (leder)
  • Sebastian Henriksen – Norges idrettsforbund
  • Sissel Karlsen – Sparebankstiftelsen DNB
  • Siri Meland – Norsk Friluftsliv
  • Knut Nystad – Stiftelsen VI
  • Rasmus Aarflot – OBOS

Ordningen finansieres i samarbeid mellom staten og de private bidragsyterne. Staten skal bidra med 100 millioner kroner, mens de private aktørene samlet vil bidra med tilsvarende beløp. I statsbudsjettet for 2022 er det bevilget 26 mill. kroner til ordningen, og det er allerede avsatt 24 mill. kroner fra spillemidlene til idrettsformål.

Tilskuddsordningen er ett av tiltakene i idrettsstrategien Sterkere tilbake – En mer inkluderende idrett.