Statsbudsjettet 2020:

245 milliarder fra petroleumsvirksomheten til fellesskapet i 2020

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten er i nasjonalbudsjettet anslått til 238 milliarder kroner i 2019 og 245 milliarder i 2020.

Feltene på norsk sokkel dekker om lag 2 prosent av verdens oljebehov og 3 prosent av verdens gassbruk. Aktiviteten på sokkelen i dag er høy, noe som er nødvendig for å opprettholde verdiskaping, statlige inntekter og sysselsetting over tid.

De neste årene forventes oppstart av nye felt. Særlig Sverdrup- og Castberg-feltene vil bidra til en økning i totalproduksjonen ettersom de nye feltene mer enn veier opp for naturlig produksjonsfall i eksisterende felt. Samlet produksjon fra norsk sokkel ventes i 2023 å nærme seg rekordåret 2004.

– Petroleumsnæringen er Norges klart største og viktigste næring og bidrar med store inntekter til finansieringen av velferdsstaten. Den vil forbli vår største næring målt i inntekter, verdiskaping, investeringer og antall arbeidsplasser i overskuelig fremtid. Dette skyldes en politikk som gjør at nye felt og ressurser kan påvises og utnyttes til erstatning for eksisterende felt som tømmes ut, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg. 

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten er i nasjonalbudsjettet anslått til 238 milliarder kroner i 2019 og 245 milliarder i 2020. Inntektene inkluderer skatter, inntekter fra statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) og utbytte fra Equinor. I 2020 gir anslått netto kontantstrømmen fra sokkelen en økt overføring til oljefondet tilsvarende 185 000 kroner for en familie på fire.

Mulighetene på norsk sokkel er fortsatt store. Av de totale utvinnbare ressursene på 15,6 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter var kun 47 prosent solgt og levert ved utgangen av 2018.

– Aktivitetsnivået på norsk sokkel innen leting, utbygging og drift er på et høyt nivå, og forventes å forbli det de nærmeste årene. Dette er en høyteknologisk næring. At oljeselskapene fortsetter å investere i leting og videre utvinning av petroleum gir positive lærings- og produktivitetseffekter, ikke bare mellom leverandørbedrifter innenfor næringen, men også mellom bedrifter i petroleumsnæringen og andre deler av økonomien. Det bidrar til en bredere, mer robust og kunnskapsrik næringsstruktur, sier Freiberg.

Investeringene på norsk sokkel ventes å bli om lag 173 milliarder kroner i 2020. Samlet investeringsgrunnlag utgjør i underkant av en femtedel av de samlede realinvesteringene i Norge. De påfølgende årene forventes en svak nedgang i investeringene. Sett i et historisk perspektiv forventes de fortsatt å ligge på et høyt nivå. I dag er det 85 felt i produksjon, og det gjøres vesentlige investeringer på eksisterende felt slik at utvinningsgraden øker og levetiden forlenges. På lengre sikt avhenger aktivitetsnivået av at det kontinuerlig gjøres nye funn.