37 tiltak iverksatt i tillitsreformen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Arbeidet med tillitsreform for offentlig sektor er i full gang. Målet er å gi ansatte i førstelinja tid og rom til å utvikle tjenester til beste for brukerne. Regjeringen har i dag publisert en oversikt over tiltakene som er satt i gang så langt.

Regjeringens tillitsreform omfatter hele offentlig sektor. Hovedgrepene er mindre detaljstyring og økt handlingsrom for de som jobber ut mot brukerne. For mange detaljerte styrings- og rapporteringskrav kan gi tungrodde tjenester for både ansatte og brukere.

Både ansatte og deres organisasjoner har vært utålmodige etter å komme i gang.

– Jeg glad for å nå kunne presentere 37 tiltak som alle viser eksempler på hva som skjer konkret i tillitsreformen, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

Alle departementene har bidratt med eksempler fra sin sektor.

Det er viktig å lære av hverandre, og denne oversikten viser at det er stor bredde i tillitsreformen, sier Gjelsvik.

Noen eksempler viser litt av bredden i tiltakene som er satt i gang:

  • Helse- og omsorgsdepartementet har et tiltak som handler om å øke andelen som arbeider i hele stillinger i helse- og omsorgstjenesten, og det er nå planer om å utvide prosjektet til hele helse- og omsorgstjenesten. (Prosjektet kalles Tørn-prosjektet.)
  • Klima- og milødepartementet har satt i gang et tiltak som skal forenkle og forbedre søknadsprosessen i Kulturminnefondet. I dette prosjektet vil saksbehandlerne få større fullmakter til å treffe beslutninger og å gjøre vedtak.
  • Kommunal- og distriktsdepartementet har en pilot hos Statsforvalternes fellestjenester (STAF) som skal korte ned saksbehandlingstiden i klagesakene om økonomisk sosialhjelp. Det er ca. 4 000 slike saker i året. Selv om klage kan behandles på tre dager, kan det ta opptil 70 dager før klageren får svar.
  • Under Arbeids- og inkluderingsdepartementet har arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) gjennomført en spørreundersøkelse til alle ansatte om hvordan de opplever styring og medbestemmelse. De har videre nedsatt partssammensatt gruppe som skal følge opp tillitsreformen med konkrete leveranser.

Tiltaksoversikten i sin helhet med beskrivelse av alle 37 tiltakene kan leses her.

Oversikten vil oppdateres med jevne mellomrom.

Forside