59 millioner kroner i stimuleringsmidler til kultursektoren

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– Stimuleringsmidler vil styrke hele verdikjeden, fra arrangører til artister og underleverandører, og det er viktig for regjeringa. Mange i kulturbransjen har en spesielt vanskelig likviditetssituasjon, og vi stiller derfor opp med ekstra midler til sektoren for å opprettholde og stimulere til aktivitet. Det er viktig for meg at midlene når sektoren så raskt som mulig. Jeg vil også be Kulturrådet om at søknadene til arrangørstøtteordningene i Norsk kulturfond skal behandles raskere enn vanlig, sier kultur- og likestillingsministeren.

Regjeringen fordeler nå 59 millioner kroner satt av til stimulering gjennom eksisterende virkemiddelapparat. Midlene skal stimulere kultursektoren i en overgangsperiode, og fordeles på følgende måte:

  • 30 mill. kroner til Norsk kulturfond
  • 11 mill. kroner til Music Norway
  • 10 mill. kroner til Fond for lyd og bilde
  • 5 mill. kroner til Fond for utøvende kunstnere
  • 3 mill. kroner til Danse- og teatersentrum

Midlene til Norsk kulturfond går til arrangørstøtteordningene for musikk og scenekunst med henholdsvis 25 og 5 mill. kroner, mens styret for Fond for lyd og bilde selv fordeler midlene på sine ordninger innenfor det overordnede formålet med bevilgningen.

Midlene til Fond for utøvende kunstnere går til den midlertidige støtteordningen til aktivitet for utøvende kunstnere som er rammet av oppdrags- eller inntektsbortfall som følge av pandemien.

Midlene til Music Norway og Danse- og teatersentrum går til kickstart-ordninger for henholdsvis musikk- og scenekunstfeltet. Formålet med ordningene er å igangsette, gjennomføre og videreutvikle internasjonal aktivitet med mål om å nå et internasjonalt publikum og sikre fremtidige inntekter fra flere markeder.

– Musikk- og scenekunstfeltet har hatt størst omsetningsfall som følge av pandemien, og særlig populærmusikkfeltet har blitt hardt rammet. Jeg vil derfor be spesielt Norsk kulturråd og Fond for lyd og bilde om å særskilt ivareta populærmusikkfeltet når de fordeler disse midlene, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. 

– Jeg håper og tror at kulturlivet raskt kommer tilbake til normalen, og at behovet for stimuleringsmidler til sektoren dermed vil avta etter denne tildelingen. Jeg vil oppfordre alle til å ta i bruk det mangfoldige og varierte kulturtilbudet som finnes over hele landet, avslutter Trettebergstuen. 

I 2022 er det totalt satt av 1,2 milliarder kroner til koronastøtteordninger for kultursektoren. Midlene som nå fordeles er en del av de 300 millioner kronene som er satt av til stimulering gjennom eksisterende virkemiddelapparat