69 rettsakter inn i EØS-avtalen

På møtet i EØS-komiteen 17. mars ble 69 rettakter innlemmet i EØS-avtalen. Blant disse er EUs økologiregelverk fra 2007 og nye regler for viderebruk av informasjon fra offentlig sektor.

EØS-komiteen. Foto: Sara Svanemyr, EU-delegasjonen.

Det nye økologiregelverket består av til sammen 41 rettsakter, og medfører at den norske økologiforskriften blir erstattet av en ny forskrift på økologiområdet.

For økologisk akvakulturproduksjon i Norge gjelder i all hovedsak allerede kravene i de aktuelle rettsaktene. Gjennomføring av disse rettsaktene i EØS-avtalen løser dagens utfordringer knyttet til eksport av norske økologiske akvakulturprodukter til EU-markedet.

Les også: Økolaksen tilbake på EU-markedet

Det har ikke vært mulig å få tilpasninger knyttet til kravet om tett gulv i sauefjøs, eller når det gjelder bruken av betegnelsen «EU-landbruk»/ «ikke EU-landbruk».

Norge har formannskapet på EFTA-siden i EØS-samarbeidet dette halvåret, ledet av EU-ambassadør Oda Helen Sletnes. Foto: Sara Svanemyr, EU-delegasjonen.

Viderebruk av informasjon

På møtet i EØS-komiteen ble også nye regler om viderebruk av informasjon fra offentlig sektor innlemmet i EØS-avtalen. Disse endrer eksisterende regelverk for å legge til rette for mer og bedre bruk av offentlige data i kommersiell og ikke-kommersiell virksomhet, samt å sikre en mer effektiv utnyttelse av slik informasjon over landegrensene.

Det nye direktivet har strengere regler for beregning av gebyrer. Det er dessuten krav om tilrettelegging av informasjon i maskinlesbare formater. I tillegg vil reglene også gjelde for arkiver, biblioteker og museer.

Ettersom direktivet berører norsk lov, ble reglene innlemmet med forbehold om Stortingets samtykke. Stortinget vedtok i desember i fjor endringer i Offentleglova. Dette var begrensede endringer, da norsk lovgivning allerede oppfyller de fleste krav i endringsdirektivet.

Mer informasjon:

Omtale av alle rettsaktene som ble innlemmet i EØS-avtalen 17. mars 2017.

Slik blir EØS-regelverket til.

Informasjon om EØS-komiteen.

Til toppen