Likestilling er viktig for innovasjon i næringslivet

Vi har fortsatt ikke et likestilt næringsliv i Norge. Det er forskjeller mellom kvinner og menn både når det gjelder lønn, arbeidstid og posisjoner. Det taper kvinnene på. Og det taper vi alle på. For det er slik at hvis vi skal nå de store målene vi har satt oss for årene fremover, trenger vi alle ombord. Vi trenger et likestilt næringsliv, og et likestilt arbeidsliv, for å få ut det fulle potensialet i hele vårt langstrakte land.

Regjeringen har høye ambisjoner for årene som kommer. Vi skal kutte klimagassutslipp i Norge med 55 prosent innen 2030, vi skal øke fastlandseksporten med 50 prosent, også det innen 2030, vi skal skape nye jobber og ny aktivitet i hele landet. For å lykkes må vi ta i bruk alle ressursene landet har. Menn og kvinner. Mangfold av kjønn, alder og kulturell bakgrunn vil kunne skape mer innovasjon, bedre arbeidsmiljøer, legge grunnlag for bedre beslutninger og forbedre lønnsomheten. Alle må med.

Forskjellene mellom menn og kvinner i arbeidslivet gir en rekke utslag. Ett av dem kan måles i kroner og øre. Når vi ser arbeidsmarkedet under ett, tjener kvinner 80 kroner pr. hundrelapp av det menn tjener i timen. Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet er en viktig forklaring på manglende likestilling i arbeidslivet. Kvinner og menn jobber i ulike deler av markedet, i ulike yrker, næringer og sektorer. Det kan imidlertid ikke forklare hele bildet av skjevhetene vi ser. Når vi sammenligner kvinner og menn som er like gamle, har like lang utdanning, jobber i samme sektor, næring og yrke, er fortsatt lønnsforskjellen 8 prosent, i favør av menn. Her er det med andre ord fortsatt en vei å gå.

I deler av næringslivet kommer skjevhetene mellom kvinner og menn særlig til syne. Kun én av fire gründere er kvinner. Ifølge CORE topplederbarometer, viser tall for 2020 at kun 14 prosent av topplederne i de 200 største, norske selskapene er kvinner. Under én femtedel av grunnleggerne av norske aksjeselskap er kvinner. Og bare 15 prosent av styrelederne i norske aksjeselskaper er kvinner. Selv om utviklingen går i riktig retning, går det altfor, altfor sakte. Vi må gire opp tempoet.

Regjeringen vil derfor føre en offensiv likestillingspolitikk for å få mer mangfold i hele næringslivet, i alle sektorer og næringer. Vi vil ta tak i skjevheter og forhindre diskriminering i næringslivet. Vi vil jobbe for bedre representasjon mellom kjønn i de kjønnsskjeve bransjene. Vi vil få til et heltidsløft, og kjempe mot vold og trakassering i arbeidslivet. Vi vil også jobbe for å få flere kvinnelige gründere og har bedt Innovasjon Norge om å videreføre relevante tiltak i handlingsplanen for kvinnelige gründere. Som eier har staten forventninger om at selskapene har tydelige mål og tiltak for å fremme økt relevant mangfold, inkludert bedre kjønnsbalanse.

Selv om mange viktige grep er tatt, må vi få fortgang i arbeidet med økt likestilling og mangfold i næringslivet. Det vinner ikke bare kvinnene på, det vil hele næringslivet vinne på. Derfor vil jeg vurdere nye tiltak som kan ta oss raskere i riktig retning. Men for å iverksette mest mulig målrettede tiltak trenger jeg innspill fra næringslivet selv. Jeg vil høre og lære om hvordan vi kan få flere kvinner inn i ledelse og styrer i hele næringslivet. Hvordan vi kan få flere kvinnelige gründere. Og hvordan vi kan bidra til økt mangfold i bedrifter over hele landet. Så kom med innspill. De vil bli mottatt med åpne armer.

Vi vet at mangfold er både viktig og nyttig, i alle næringer og sektorer, og vi må i fellesskap jobbe for å endre på ulikhetene som finnes. Her har vi alle et ansvar. Vi politikere. Bedriftene selv. Hver enkelt av oss. I fellesskap skal vi bidra til økt mangfold og mer likestilling i næringslivet. Det vil bli nøkkelen til å lykkes med den store, grønne omstillingen av samfunnet. Og det vil bli avgjørende for å skape flere og bærekraftige ben å stå på for norsk økonomi. En vinn-vinn-situasjon.