Effektivisering av landbrukets forskningsinstitutter

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen har vedtatt å slå sammen Bioforsk, Norsk institutt for skog og landskap og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning til ett institutt fra 1. juli 2015.

Regjeringen har vedtatt å slå sammen Bioforsk, Norsk institutt for skog og landskap og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning til ett institutt fra 1. juli 2015. Det er allerede vedtatt å slå sammen Statens landbruksforvaltning og Statens reindriftsforvaltning til et nytt Landbruksdirektorat fra 1. juli i år.

- Regjeringen vil ha effektiv landbruksforvaltning og bedre bruk av forskningsmidler, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

 - Med sammenslåingen av Bioforsk, Norsk institutt for skog og landskap og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning samler vi kreftene innen landbrukets forsknings- og utviklingsmiljø. Mindre ressurser skal heretter gå til administrasjon, drift og vedlikehold, og mer til utvikling av ny kunnskap, innovasjonsrettet arbeid og forvaltningsstøtte, sier Sylvi Listhaug.     

Nødvendig for å møte utfordringer
Forskningen blir i økende grad internasjonalisert. EUs forskningsprogrammer stiller større krav til tverrfaglig forskning og gir større konkurranse om forskningsmidler. I Forskningsrådets nylig fremlagte ”Strategi for instituttsektoren 2014-2018”, går det frem at mange av forskningsinstituttene i Norge er relativt små, sårbare og i liten grad har infrastruktur og støttefunksjoner som er nødvendige for å delta i konkurransen om forskningsmidler.

- Det grepet vi nå gjør skal styrke norsk landbruksforskning sin konkurransekraft. Det nye instituttet blir Norges tredje største forskningsinstitutt, sier Sylvi Listhaug.

Etablering av et interimsstyre
Det nye instituttet skal ha hovedkontor på Ås med enheter i de ulike deler av landet. Strukturen skal gjennomgås.

Det skal opprettes et interimsstyre, som får i oppdrag å legge grunnlag for det nye instituttet. Det vil bli lagt opp til representasjon fra blant annet tjenestemannsorganisasjonene. Interimsstyret skal avslutte sitt arbeid senest 30. juni 2015.

- Jeg er glad for at vi med dette er kommet godt i gang med å effektivisere og modernisere landbrukets forvaltning og forskning, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Om de tre instituttene
Bioforsk, Norsk institutt for skog og landskap og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning eies av og har styrer styrer oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet. De har oppgaver innen forskning, analyser, utredninger og statistikk. De tre instituttene har et samlet budsjett på vel 700 millioner kroner og sysselsetter ca. 650 årsverk, hvorav 350 på Ås, 55 i Oslo og de øvrige i regionale enheter.

  • Bioforsk er et nasjonalt forskningsinstitutt som utfører forskning og utviklingsarbeid innenfor planteproduksjon, matsikkerhet, mattrygghet og miljøspørsmål.
  • Norsk institutt for skog og landskap er et nasjonalt institutt for kunnskap om skog og arealressurser med formål å forske på og framskaffe kunnskap om skog, jord, utmark og landskap.
  • Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) har som mål å produsere kunnskap gjennom forskning, utredninger og dokumentasjon, innen nærings- og foretaksøkonomi for landbruk og landbruksbasert industri. NILF er videre sekretariat for Budsjettnemnda for jordbruket som framskaffer og bearbeider grunnlagsmateriale til de årlige jordbruksforhandlingene.