HEL i forsvarssektoren er evaluert

- Arbeidet med holdninger, etikk og ledelse bevisstgjør oss på kanskje det mest grunnleggende ved alt vi gjør, nemlig holdningene til de menneskene og verdiene vi forvalter. Jeg er tilfreds med at vi har fått konkrete resultater, sier Erik Lund-Isaksen, departementsråd i Forsvarsdepartementet.

Forsvarsdepartementet (FD) lanserte i 2006 en handlingsplan for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren, med 23 konkrete tiltak. Planen ble oppdatert for 2009-2012, og fokuset dreide til en mer overordnet retning for det videre arbeidet i forsvarssektoren. Siden 2006 har det pågått et systematisk arbeid i alle etatene i sektoren – Forsvaret, Forsvarets forskningsinstitutt, Forsvarsbygg og Nasjonal sikkerhetsmyndighet - for å styrke holdninger, etisk bevissthet og ledelse. Forsvarsdepartementet er også forpliktet av HEL-planene.

I 2013-2014 er det gjennomført en evaluering av dette arbeidet.

- Hensikten med evalueringen har vært å gjøre opp status for hvilke resultater som er oppnådd, og å få gode råd for fremtidig satsing, forklarer departementsråden.

Etter en anbudsrunde valgte Forsvarsdepartementet EY (tidligere Ernst & Young) til å gjennomføre evalueringen, gjennom intervjuer, spørreundersøkelser og dokumentanalyse. Rapporten ble levert 1. april 2014.

Funn fra de ulike etatene tyder på varierende fokus og resultater når det gjelder HEL. Det er en rekke gode initiativer i de ulike virksomheter, og lederne engasjerer seg. Rapporten viser at HEL-arbeidet er tilpasset den kjernevirksomheten som foregår i hver etat.

- Vi har fått dokumentert at HEL-arbeidet har gitt positive resultater. Her trekker EY frem bedre økonomistyring og større fokus på kollegiale holdninger og relasjoner som to eksempler, sier Lund-Isaksen.

Samtidig bekrefter evalueringsrapporten at det gjenstår en del når det gjelder systematikk i HEL-arbeidet, både når det gjelder å følge opp oppdrag som gis, kvalitetssikring av arbeidet og rapportering.

Som et eksempel på gode resultater, fremhever departementsråd Lund-Isaksen norske soldater i internasjonale operasjoner.

- Vi har mye å være stolte av når det gjelder norske soldaters adferd og holdninger når de tjenestegjør ute. Det kan alliansepartnerne våre bekrefte, som ser våre folk utenfra. Nå må vi bli enda flinkere til å lære av hverandre, og synliggjøre HEL-arbeidet som gjøres, avslutter Lund-Isaksen.

Rapporten (pdf, 1,2 Mb.)

Til toppen