Madrid: Europeisk konferanse om hatkriminalitet

EØS-midlene

Carmen Cortés Amador ble mobbet fordi hun hadde rombakgrunn. Hun måtte slutte på universitetet og avslutten utdanningen via fjernunderundervisning. Både klassekamerater og lærere stod for trakasseringen.

Carmen var ett av ofrene deltakerne ble kjent med på en konferanse om hatefulle ytringer og hatkriminalitet i Madrid 27. november. Dette var den sjette konferansen på to år Norge har vært med å arrangere om dette temaet.

Til konferansen hadde journalistene Jon Sistiaga og Hernán Zin fått EØS-midler til å lage en kort film om situasjonen i Spania. Carmen er én av dem som står frem i filmen som skal bidra til å øke kunnskapen og bevisstheten om økende tilfeller av hatefulle ytringer i Europa.

Der det er hat, blir folk også krenket.

Underrapportering
En felles utfordring er at slik kriminalitet og krenkende ytringer i liten grad rapporteres eller anmeldes. Uten rapportering er vi blinde i kampen mot dem, var en av konklusjonene på konferansen.

Ofrene har ofte ikke tillitt til at myndighetene vil eller kan gjøre noe med problemet. Derfor er det viktig å bygge et tettere samarbeid mellom frivillige organisasjoner, politi, helsevesen og politikere slik at problemet kan bekjempes gjennom en koordinert innsats.

Samtidig må hatefulle ytringer gjøres til et problem som berører oss alle, ikke bare dem som rammes.

Statistikk
Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) samler statistikk fra alle medlemslandene hvert år om hatkriminalitet. Men det eksisterer ikke felles definisjoner av hva som skal regnes med i tallene. Det er derfor store variasjoner.

     Les mer: OSSEs statistkkbank

Spania er generelt et åpent samfunn, og spanjolene er kjent for å være gjestfrie mot utlendinger og relativt positive til integrering av innvandrere.

Spania offisielle rapporter viser at det ble det registrert 1172 tilfeller av hatkriminalitet i 2013. De fleste knytter handler om hatkriminalitet mot homofile, rasisme og vold mot funksjonshemmede

Mørketallene antas å være store.

Samtidig oppgir en annen rapport fra «Movement against Intolerance» at det var nærmere 4000 tilfeller av vold i Spania i 2012 rettet mot utsatte grupper, inkludert angrep på moskeer, romfolk, hjemløse, innvandrerbutikker, synagoger eller anti-rasistiske organisasjoner.

EØS-midlene
Norge bruker EØS-midlene til å øke oppmerksomheten i Europa om hvordan hatefulle ytringer og hatkriminalitet bidrar til å undergrave demokratiske verdier, og til å fremme toleranse og flerkulturell forståelse.

     Les mer: Liste over prosjekter mot hatefulle ytringer

Gjennom EØS-midlene støtters en rekke tiltak for å bekjempe hatefulle ytringer hovedsakelig gjennom programmer for det sivile samfunn og frivillige organisasjoner. Det er etablert slike programmer i alle de 16 mottakerlandene.

Konferanse
Konferansen i Madrid samlet nærmere 200 mennesker, blant dem representanter fra myndigheter, sivilt samfunn og europeiske organisasjoner som Europarådet, OSSE og EUs byrå for grunnleggende rettigheter (FRA).

Arrangører var programoperatøren for det norske NGO-programmet i Spania, det spanske helse- og likestillingsdepartementet og den norske ambassaden.

     Les mer: Program for konferansen 

Til toppen