Ny Skatteklagenemnd skal styrke rettssikkerheten

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen vil styrke klagebehandlingen på skatteområdet og sender forslag om en ny klagenemndsordning på høring. – Den nye Skatteklagenemda skal styrke skattyters rettssikkerhet og sikre en effektiv behandling av klagesakene, sier finansminister Siv Jensen.

Regjeringen foreslår at det opprettes én landsdekkende klagenemnd for skatt og merverdiavgift – Skatteklagenemnda. Den skal erstatte dagens fem regionale skatteklagenemnder, skatteklagenemdene for de to sentralskattekontorene og Klagenemnda for merverdiavgift. Samtidig foreslår Regjeringen å lovfeste at klagenemndene på skatteområdet er uavhengige og ikke kan instrueres.

Skatteklagenemda får om lag 2500 klagesaker til behandling hvert år. Nemnda skal organiseres i mindre og større avdelinger, noe som vil sikre rask behandling av enkle saker og grundigere behandling av saker som reiser tvil. Regjeringen legger opp til at nemnda kan få en fulltidsansatt leder for å gi nemda en tydelig og samlende profil. I tillegg opprettes et eget sekretariat, og kravene til nemndmedlemmenes kompetanse skjerpes.

–- Vi vektlegger skattebetalernes rettssikkerhet med den nye ordningen. Det er viktig at klagebehandlingen ikke tar for lang tid, og at klagen blir behandlet av en kompetent nemd, sier finansminister Siv Jensen.

Regjeringen vil styrke nemndas kompetanse gjennom å stille krav om at alle nemndsmedlemmene må ha utdannelse og arbeidserfaring som jurist, økonom eller revisor. Medlemmene oppnevnes av Finansdepartementet, og ulike interesseorganisasjoner kan foreslå kandidater.

Tidligere var det skattekontoret som forberedte saker for nemda. Med forslaget om nytt sekretariat vil Regjeringen sikre at klagesaker blir vurdert av nye saksbehandlere som har distanse til tidligere avgjørelser. Sekretariatet blir underlagt Skattedirektoratet og skal ta stilling til alle sakene som legges fram for nemnda. Samtidig foreslår Regjeringen å lovfeste at Skatteklagenemnda er uavhengig og ikke kan instrueres.

Den nye nemndsstrukturen gir mulighet for fleksible løsninger. For å ta unna det forventede antall saker deles nemnda i avdelinger med tre medlemmer. Dersom disse ikke er enige, eller ett av medlemmene krever det, går saken videre til såkalt stor avdeling med fem nye medlemmer. Stor avdeling skal alltid behandle sakene i møte. Avdelingene kan spesialiseres i behandlingen av enkelte saksområder. Samtidig blir det mulig å fordele sakene slik at nemndas samlede kapasitet kan utnyttes best mulig.

Nemnda kan i den enkelte sak bestemme at skattyter skal få møte i nemnda. Skattyter skal imidlertid ikke ha rett til å møte i nemnda. En møterett i alle saker vil gi lengre saksbehandlingstid og gjøre klageordningen betydelig mer ressurskrevende.

- Dette er en direkte oppfølging av en sak som regjeringspartiene har vært opptatt av lenge. Forslaget har bakgrunn i flere representantforslag i Stortinget fremmet av FrP og av samarbeidspartiene i fellesskap, senest i 2013. Forslagene omhandlet blant annet tiltak for å styrke uavhengigheten i klagebehandlingen, sier finansminister Siv Jensen. Forslaget bygger også på en rapport fra Skattedirektoratet som ble oversendt departementet sommeren 2013.

Saken er nå på høring med høringsfrist 1. august 2014. En ny nemndsordning vil tidligst kunne være klar fra 2016.