Nye regler om overføring av personopplysninger til utlandet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt en endring i personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet. Regelendringen gjør det enklere å overføre personopplysninger til databehandlere i utlandet hvis overføringen skjer i tråd med EUs standardavtale for slike overføringer. Regelendringen trer i kraft 1. juli i år.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt en endring i personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet. Regelendringen gjør det enklere å overføre personopplysninger til databehandlere i utlandet hvis overføringen skjer i tråd med EUs standardavtale for slike overføringer. Regelendringen trer i kraft 1. juli i år.

- Jeg er opptatt av forenkling både for borgerne og for næringslivet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Derfor er jeg glad for at vi nå får enklere regler for overføring av personopplysninger til utlandet uten at det går på bekostning av de registrertes personvern. 

Mange norske virksomheter som behandler personopplysninger ønsker å benytte databehandlere i utlandet.  I dag må Datatilsynet forhåndsgodkjenne overføring av personopplysninger til land utenfor EU-/EØS-området. Dette gjelder enten opplysningene skal overføres til en ny behandlingsansvarlig eller til en databehandler som bare skal behandle opplysningene for den behandlingsansvarlige i Norge.

Den behandlingsansvarlige i Norge kan velge å benytte EUs standardkontrakter for overføring av opplysninger til land utenfor EU/EØS-området når de inngår avtale med mottakeren av opplysningene. Disse standardkontraktene, som er vedtatt av EU-kommisjonen, ivaretar de registrertes personvern på en tilfredsstillende måte.

For å lette det administrative arbeidet har Kommunal- og moderniseringsdepartementet besluttet å avskaffe kravet om forhåndsgodkjenning hos Datatilsynet for enkelte kategorier overføringer. I stedet innføres en plikt til å varsle Datatilsynet om overføringen ved innsending av signert standardkontrakt. Dette er regulert i en ny bestemmelse i personopplysningsforskriften § 6-3. Bestemmelsen fritar behandlingsansvarlige fra kravet om forhåndsgodkjenning når de overfører personopplysninger til databehandlere i land som ikke sikrer et tilfredsstillende beskyttelsesnivå. Det er en forutsetning at overføringer skjer i samsvar med EUs standardavtale. Personvernet for de registrerte følger av EUs standardavtale, og berøres ikke av endringen.

Les også:

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.

 

Til toppen