Offisielt fra statsråd 2. februar 2007

Regjeringen slår sammen Helse Øst og Helse Sør til Helse Sør-Øst. Det ble besluttet i statsråd i dag. En sammenslåing til Helse Sør-Øst innebærer et nytt regionalt helseforetak som erstatter dagens to RHF-administrasjoner.

Offisielt fra statsråd 2. februar 2007

Statsråd ble holdt på Oslo slott 2. februar 2007. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr 38 (2006-2007)
Om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av programmet ”Aktiv Ungdom” (2007-2013)

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 27 (2006-2007)
Om lov om endringer i lov 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet og om samtykke til ratifikasjon av endringsprotokoller 12. februar 2004 til Pariskonvensjonen 29. juli 1960 og Brusselkonvensjonen 31. januar 1963 om erstatningsansvar på atomenergiens område

Samferdselsdepartementet

St.prp. nr. 35 (2006-2007)
Om utbygging og finansiering av rv 255 Jørstad – Segalstad bru med tilstøytande vegsystem i Oppland
(Pressemelding)

2. Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om opphevelse av forskrift 18. desember 1992 nr. 1082 om rentesats etter ekteskapsloven § 70 annet ledd.

Fastsettelse av forskrift om stengning av et område i Kongsfjorden på Svalbard for fiskeriaktivitet.

3. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Underdirektør Helge Ystgaard utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Monica Nagelgaard utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Underdirektør Kåre Helland-Olsen utnevnes til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Konstituert avdelingsdirektør Tom Simonsen utnevnes til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstituert avdelingsdirektør Annette Tjaberg utnevnes til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Oberst Tor-Rune Raabye utnevnes til brigader i Hæren og beordres til tjeneste som leder av Seksjon for operasjoner ved Avdeling for operasjons- og beredskapsplanlegging i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Helse- og omsorgsdepartementet

Assisterende fylkeslege i Oslo og Akershus, Ketil Kongelstad, utnevnes til fylkeslege/avdelingsdirektør i Buskerud med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Lagdommer Karsten Øvretveit utnevnes til tingrettsdommer ved Drammen tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Tingrettsdommer Anne Kristin Vike utnevnes til nestleder ved Drammen tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Politiinspektør Kaare Kjølberg Songstad åremålsutnevnes til politimester i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Landbruks- og matdepartementet

Avdelingsdirektør Pål Vidar Sollie utnevnes til ekspedisjonssjef i Landbruks- og matdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Prosjektleder Alf Vederhus utnevnes til avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

4. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2006/46/EF av 14. juni 2006 om årsregnskaper og konsoliderte regnskaper for visse selskapsformer, banker og andre finansinstitusjoner og forsikringsselskaper.

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 1976/2006 av 20. desember 2006 om forlengelse av anvendelsesperioden for gruppeunntak for offentlig støtte.

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 1998/2006 av 15. desember 2006 om anvendelse av traktatens artikkel 87 og 88 på bagatellmessig støtte.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2006/73 av 10. august 2006, og av forordning 1287/2006 av 10. august 2006 om markeder i finansielle instrumenter.

Statsgaranti for de norskeide kunstverk som inngår i utstillingen Edvard Munch – Zeichen der Moderne på Fondation Beyeler i Basel, Sveits, for perioden fra og med 18. februar 2007 og til og med 15. august 2007. Statsgarantien gis gyldighet under frakt, mellomlagring og visning og omfatter transportørens momsansvar overfor myndighetene i utstillingens transittland.

Helse- og omsorgsdepartementet

Riket inndeles i Helseregion Midt-Norge, Helseregion Nord, Helseregion Sør-Øst og Helseregion Vest. Den nye inndelingen trer i kraft fra den dato Helse- og omsorgsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Kultur- og kirkedepartementet

Statlig forsikring for utstillingen ”Skatter fra Shanghai”.

Forsikringen gjelder i tidsrommet 13. februar til 12. juni 2007 og er betinget av at sikringsutvalgets forutsetninger for tilråding av statlig forsikring oppfylles av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Kunstindustrimuseet.

Miljøverndepartementet

Godkjenning av fylkesplan for Buskerud 2005 – 2008.
(Pressemelding)

Til toppen