Offisielt frå statsrådet 14. januar 2005

Offisielt frå statsrådet

Statsråd vart halde på Oslo slott 14. januar 2005. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Sanksjonar og iverksetjingar

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 17. desember 2004 til lov om endring i offentlighetsloven.
Besl. O. nr. 29 (2004-2005) Lov nr. 6

2. Forskrifter

Kultur- og kyrkjedepartementet

Forskrift 29. oktober 1971 nr. 2 om vedtekter for Norsk Språkråd blir oppheva.

3. Styre, utval

Justis- og politidepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for å evaluere arbeidet med flodbølgekatastrofen i Sør-Asia:

Leder:
Jan Reinås, styreleder, Bærum

Medlemmer:
Truls Fyhn, politimester, Tromsø
Rita Engh Heflo, administrasjonskonsulent, Oslo
Torunn Laupsa, personalsjef, Ski
Siv Meisingseth, informasjonssjef, Oslo
Harald Sunde, generalmajor, Ullensaker
Morten Wetland, direktør, Oslo
(Pressemelding)

4. Klagesaker m.m.

Landbruks- og matdepartementet’

Klage fra Association of World Reindeer Herders (WRH) over Landbruksdepartementets vedtak av 17. februar 2004 om avslag på søknad om tilskudd til organisasjonen. Klagen tas ikke til følge.

Samferdselsdepartementet

Klage fra NetCom AS over Samferdselsdepartementets vedtak 17. november 2004 om å ilegge NetCom tvangsmulkt for manglende konsesjonsoppfyllelse. Klagen tas ikke til følge.
(Pressemelding)

5. Utnemningar m.m.

Forsvarsdepartementet

Oberst Geir Olav Kjøsnes utnevnes til brigader i Luftforsvaret og beordres til stillingen som stabssjef i Heimevernsstaben med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Landbruks- og matdepartementet

Overingeniør/virksomhetsleder Ranveig Finnanger utnevnes til jordskifteoverrettsleder/jordskifteoverdommer ved Eidsivating jordskifteoverrett med tiltredelse fra det tidspunkt Landbruks- og matdepartementet bestemmer.

Utdannings- og forskingsdepartementet

Arkivleder Hilde Kjølberg utnevnes til underdirektør i Utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Inngåelse av avtale om gjensidig godkjenning mellom De Forente Stater og EØS/EFTA-statene.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 112/2004 om lik behandling av menn og kvinner kan bli bindende for Norge.

Landbruks- og matdepartementet

Innvilging av Statens vegvesens søknad om odelsfrigjøring av en parsell på ca. 68 dekar av Gislingrud gnr. 13 bnr. 6 i Eidsberg kommune, Østfold fylke.

Miljøverndepartementet

Opphevelse av kongelig resolusjon av 29. mai 1974 om konsesjoner etter granneloven og lov om vern mot vannforurensning for petrokjemiske anlegg i Bamble kommune.

Til toppen