Offisielt frå statsrådet 26. januar 2007

Regjeringen legger i dag frem forslag til ny bioteknologilov. I statsråd ble også Kristin Berge Vikøren konstituert som departementsråd i Kultur- og kirkedepartementet.

Offisielt fra statsråd

Statsråd vart halde på Oslo slott 26. januar 2007. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

St.prp. nr. 36 (2006-2007)
Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av avgjerd nr. 1720/2006/EF av 15. november 2006 om fastsetjing av eit handlingsprogram for livslang læring

Forsvarsdepartementet

St.prp. nr. 37 (2006-2007)
Om nye og endrede investeringsprosjekter i Forsvaret
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Ot.prp. nr. 26 (2006-2007)
Om lov om endringer i bioteknologiloven (preimplantasjonsdiagnostikk og forskning på overtallige befruktede egg)
(Pressemelding)

Landbruks- og matdepartementet

Ot.prp. nr. 25 (2006-2007)
Om lov om reindrift (reindriftsloven)
(Pressemelding)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 7. desember 2006 til lov om endringer i tvisteloven
(endringer i straffeprosessloven og andre lover).
Besl. O. nr. 9 (2006-2007) Lov nr. 3
(Sjå pkt. 3. Forskrifter)

Nærings- og handelsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 13. desember 2006 til lov om målenheter, måling og normaltid.
Loven trer i kraft 1. januar 2008.
Besl. O. nr. 37 (2006-2007) Lov nr. 4

3. Forskrifter

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Fastsettelse av forskrifter om avgifter og tilskudd til folketrygden for 2007 for visse grupper medlemmer i trygden.

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om ikraftsetting av lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile saker (tvisteloven) og om overgangsregler til tvisteloven.
(Sjå pkt. 2. Sanksjonar og iverksetjingar)

Samferdselsdepartementet

Forskrift om etablering av et felles europeisk luftrom vert fastsett.

4. Klagesaker m.m.

Fiskeri- og kystdepartementet

Klager fra avisen Fiskaren over Fiskeri- og kystdepartementets vedtak om å avslå begjæring om innsyn i dokument 1 og vedlegg til dokument 4 i sak 2006/1640, dokument 29 i sak 2006/186, samt dokument 2 i sak 2006/1455 tas ikke til følge.

Klage fra Ola Karlsen over Fiskeri- og kystdepartementets vedtak om å avslå begjæring om innsyn i dokument 50 i sak nr. 2006/1668 tas ikke til følge.

Olje- og energidepartementet

Klage fra journalist Rune Ytreberg over Olje- og energidepartementets avslag på begjæring om innsyn i dokument 04/01626-81 ”Oversendelse av rapport 19. konsesjonsrunde”. Klagen tas ikke til følge.

5. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor

Daglig leder Rikke Lind utnevnes til statssekretær for statsråd Dag Terje Andersen.
(Pressemelding)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Departementskonstituert avdelingsdirektør Tone Kjeldsberg utnevnes til avdelingsdirektør i Arbeids- og inkluderingsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Lars Ove Randby Bærøe og seniorrådgiver Jacob Hanssen utnevnes til avdelingsdirektører i Arbeids- og inkluderingsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Advokat Einar Drægebø oppnevnes som settesjef for Politiets sikkerhetstjeneste for å behandle spørsmål om innsyn knyttet til Arne Treholt-saken.

Kultur- og kyrkjedepartementet

Kommunaldirektør Kristin Berge Vikøren konstitueres som departementsråd i Kultur- og kirkedepartementet til og med 31. desember 2009, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

6. Andre saker

Kultur- og kyrkjedepartementet

Hovedfordeling av Norsk kulturfonds midler for 2007 fastsettes.

Eventuell senere omdisponering av midler mellom hovedkategoriene avgjøres av Kultur- og kirkedepartementet.
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Norsk Grønnkraft AS gis tillatelse til bygging av Havdal kraftverk i Havdalselva i Lierne kommune, Nord-Trøndelag.
(Pressemelding)

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk gis tillatelse til bygging av Grytendal kraftverk i Bogelvvassdraget i Bindal kommune, Nordland.
(Pressemelding)

Til toppen