Offisielt frå statsrådet 29. januar 2010

Statsråd vart halde på Oslo slott 29. januar 2010. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Forsvarsdepartementet

Prop. 69 S (2009-2010)
Norske styrkebidrag til Afghanistan og utgifter i 2010

2.      Sanksjonar og iverksetjingar m.m. 

Arbeidsdepartementet

Delvis ikraftsetting av lov 19. desember 2008 nr. 106 om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (arbeidsavklaringspenger, arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner). § 14 a i arbeids- og velferdsforvaltningsloven skal tre i kraft fra 1. februar 2010.

Finansdepartementet

Lov 11. desember 2009 nr. 126 II om opphevelse av lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 11-5 trer i kraft straks.

Helse- og omsorgsdepartementet

Ikraftsetting av lov 8. mai 2009 nr. 25 om endringer i lov om svangerskapsavbrudd (abortloven) fra 15. februar 2010.

3.      Forskrifter

Arbeidsdepartementet

I medhold av Stortingets vedtak av 26. november 2009, jf. folketrygdloven § 23-4, fastsettes det forskrifter om avgifter og tilskudd til folketrygden for 2010.

Justis- og politidepartementet

Forskrift om endringar i forskrift 14. juli 1989 nr. 562 til inkassoloven m.m. (inkassoforskriften) vert fastsett.

Olje- og energidepartementet

Fastsetting av forskrift om endring i forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften).

4.      Styrer, utval

Arbeidsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for å gjennomgå skjermede virksomheters rolle og plass i arbeidsmarkedspolitikken:

Utvalgets leder:
Knut Brofoss, leder, Oslo

Øvrige medlemmer:
Berit Brørby, Jevnaker
Toril Gogstad, administrerende direktør, representerer Attføringsbedriftene, Sandefjord
Thorgeir Hernes, avdelingsdirektør, Oslo
Helene Holand, lønn- og personalsjef,  representerer Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner, Gol
Torill Lødemel, prosjektdirektør, Næringslivets hovedorganisasjon, Oslo
Espen Moen, professor, Oslo
Geir Møller, forsker, Skien
Victor D. Norman, styreleder, Arbeidssamvirkenes Landsforening, Bergen
Stian Kato Oen, rådgiver, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Oslo
Steinar Olsen, administrerende direktør, Kristiansand
Astrid F. Paulsen, rådgiver, KS, Nordfjordeid
Aud Ramberg, FoU-leder, Steinkjer
Liv Sannes, rådgiver, Landsorganisasjonen i Norge, Oppegård
Øystein Spjelkavik, forsker, Oslo
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til Abortklagenemnda fra 15. februar 2010 til 15. februar 2014:

Leder:
Professor dr. med. Britt Ingjerd Nesheim, Oslo

Øvrige medlemmer:
Overlege Eli Berg, Ullensaker
Advokat Tore Roald Riedl, Oslo
Fagkonsulent Bjørg Norli, Oslo
Psykolog spesialist Atle Austad, Nesodden

Varemedlemmer:
Bydelsoverlege og fastlege Kari Bjørneboe, Bærum
Seksjonsoverlege Ingolf Flateland, Fredrikstad
Overlege Henrik Husby, Oslo
Overlege Zarco Novakovic, Oslo
Seniorrådgiver Atle Grønstøl, Ski
Advokatfullmektig Mariann H. Olsen, Oslo
Daglig leder Morten Elgin, Røyken
Sosionom Jannike Kingo Meyer, Kristiansand
Psykolog Martin Dam, Oslo
Psykolog spesialist Jarle Eknes, Oslo

5.      Utnemningar m.m.

Miljøverndepartementet

Rådgiver Kari Strande utnevnes til avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)