Spesialpedagogikk må inn i alle lærerutdanningene

Ekspertgruppen i spesialpedagogikk vil at spesialpedagogiske emner integreres i alle lærerutdanninger. I tillegg foreslår de femårig lærerutdanning og mer praksis. Ekspertgruppen har gjennomgått de spesialpedagogiske utdanningene i Norge og vurdert hvordan de bør innrettes og dimensjoneres i årene som kommer.

Ekspertgruppen i spesialpedagogikk vil at spesialpedagogiske emner integreres i alle lærerutdanninger. I tillegg foreslår de femårig lærerutdanning og mer praksis. 

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fikk i dag overlevert rapporten fra ekspertgruppen for spesialpedagogikk. Anbefalingene spenner fra forslag til satsinger på spesialpedagogikk i barnehagelærerutdanningen til spesialpedagogisk utdanning på masternivå og forskning. 

Rapporten anbefaler blant annet at spesialpedagogiske emner må inn i lærerutdanningene og at hvert enkelt fag må ta ansvar for at tilpasset opplæring og tidlig innsats blir et gjennomgående tema i utdanningen. I tillegg foreslår ekspertgruppen femårig grunnskolelærerutdanning, og mer praksis for studenter på bachelor- og masternivå i spesialpedagogikk. 

– Spesialpedagogikk spiller en viktig rolle i arbeidet for å gi alle elever tilpasset opplæring, og er et fundament i skolens arbeid for å få eleven til å lykkes. Nå har vi fått en grundig rapport som gir anbefalinger om fremtidens utdanninger i spesialpedagogikk, og som peker på hvordan spesialpedagogisk kompetanse kan styrke lærerrollen. Vi vil se på hvordan denne rapporten støtter regjeringens mål om å løfte lærerne og heve kvaliteten på studiene, sier Røe Isaksen. 

Gruppen ble etablert høsten 2012 og har vært ledet av professor i spesialpedagogikk Berit Rognhaug fra Universitetet i Oslo. Fredag 20. juni overleverte hun rapporten, som også har involvert spesialpedagogiske fagmiljøer i hele landet. 

Oppdraget har vært å lage en kunnskapsstatus og en analyse over behovet for videre satsing på spesialpedagogiske utdanninger og spesialpedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid. Ekspertgruppen har også vurdert hvordan utdanningene bør innrettes og dimensjoneres i årene som kommer.  

– Kvalitet i utdanningen er et førende prinsipp for regjeringens kunnskapspolitikk. Jeg forstår at ekspertgruppen også setter utdanningskvalitet og faglig robusthet høyt, sier Røe Isaksen.

Noen anbefalinger fra ekspertgruppen

 

Barnehagelærerutdanningen

 • Barnehageeiere og nasjonale myndigheter bør legge til rette for videreutdanning innenfor lavfrekvente vanskeområdet.

 

Grunnskolelærerutdanningen

 • Fag, fagdidaktikk og spesialpedagogiske emner bør i langt større grad enn i dag integreres, slik at sammenhengen mellom de ulike temaene blir tydeligere.
 • Hvert enkelt fag får ansvar for at tilpasset opplæring og tidlig innsats blir et gjennomgående tema.
 • Dagens utdanning erstattes med en femårig grunnskolelærerutdanning.
 • Det opprettes masterprogram i fagdidaktikk med vekt på tilpasset opplæring ved lærerutdanningsinstitusjonene som i dag har masterprogram i tilpasset opplæring.

 

Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag og yrkesfaglærerutdanning for 8-13 trinn

 • Spesialpedagogisk breddekompetanse er ikke dekket i gjeldende forskrift til rammeplanen. Anbefaler at denne integreres i utdanningen, både med tanke på yrkesrelevans og for overgang til mastergradsstudier i spesialpedagogikk.

 

Lektorutdanningen

 • Rammeplanen må bli tydeligere på at utdanningen skal bidra til kunnskap, ferdigheter og kompetanse i å sikre en inkluderende opplæring tilpasset elevene og lærlingenes evner og forutsetninger.
 • Tilpasset opplæring og inkludering gjøres til et gjennomgående tema i utdanningen og lektorstudentene får en innføring i grunnleggende spesialpedagogiske emner.
 • Det legges til rette for videreutdanning innnefor spesialpedagogikk for lektorer i videregående opplæring.

 

Bachelor og master i spesialpedagogikk

 • Minst 100 timer praksis på bachelornivå og 150 på master.
 • Løfte utdanningene til en høyere finansieringskategori.
 • Gruppen foreslår også plassering og dimensjonering for de ulike spesialområdene, som for eksempel logopedi.

 

Kvalitet i utdanning

 • Masterstudier må holde internasjonale standarder.
 • Et masterstudium må baseres på et robust fagmiljø. Studietilbudet bør blant annet ha minst tre fagpersoner med førstekompetanse som forsker på feltet, i ryggen. Fagmiljøet må kunne hevde seg i nasjonal og internasjonal konkurranse om forskningsmidler..

 

Spesialpedagogisk forskning

 • Det er behov for forskning på effekten av de ulike tiltakene som iverksettes. Rapporten anbefaler hvilke forskningsmetoder som er særlig aktuelle.
Til toppen