Utdanning og forskning i spesialpedagogikk - veien videre

Rapport fra ekspertgruppen for spesialpedagogikk

Ekspertgruppen gir innspill til Kunnskapsdepartementet om hvordan fremtidige utdanninger i spesialpedagogikk bør være.

(Ekspertgruppen for spesialpedagogikk)

Ekspertgruppen gir innspill til Kunnskapsdepartementet om hvordan fremtidige utdanninger i spesialpedagogikk bør være.

Rapporten ble overlevert til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen 20.6.2014.

Ekspertgruppe har gjennomgått de spesialpedagogiske utdanningene i Norge og vurdert hvordan de bør innrettes og dimensjoneres i årene som kommer.

Medlemmer i ekspertgruppen har vært:

- Berit Rognhaug, instituttleder/professor, representerer spesialpedagogisk utdanning og forskning, leder av ekspertgruppen
- Gerd Ebbesen, assisterende kommunaldirektør i Skedsmo kommune, representerer barnehagesektoren
- Jorun Sandsmark, spesialrådgiver utdanning i KS, representerer skolesektoren
- Knut Ramberg, representerer det statlige spesialpedagogiske støttesystmet (Statped)
- Niels Egelund, professor Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU), Nordisk representant innenfor skoleforskning og spesialpedagogisk forskning

Noen anbefalinger fra ekspertgruppen

 

Barnehagelærerutdanningen

 • Barnehageeiere og nasjonale myndigheter bør legge til rette for videreutdanning innenfor lavfrekvente vanskeområdet.

 

Grunnskolelærerutdanningen

 • Fag, fagdidaktikk og spesialpedagogiske emner bør i langt større grad enn i dag integreres, slik at sammenhengen mellom de ulike temaene blir tydeligere.
 • Hvert enkelt fag får ansvar for at tilpasset opplæring og tidlig innsats blir et gjennomgående tema.
 • Dagens utdanning erstattes med en femårig grunnskolelærerutdanning.
 • Det opprettes masterprogram i fagdidaktikk med vekt på tilpasset opplæring ved lærerutdanningsinstitusjonene som i dag har masterprogram i tilpasset opplæring.

 

Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag og yrkesfaglærerutdanning for 8-13 trinn

 • Spesialpedagogisk breddekompetanse er ikke dekket i gjeldende forskrift til rammeplanen. Anbefaler at denne integreres i utdanningen, både med tanke på yrkesrelevans og for overgang til mastergradsstudier i spesialpedagogikk.

 

Lektorutdanningen

 • Rammeplanen må bli tydeligere på at utdanningen skal bidra til kunnskap, ferdigheter og kompetanse i å sikre en inkluderende opplæring tilpasset elevene og lærlingenes evner og forutsetninger.
 • Tilpasset opplæring og inkludering gjøres til et gjennomgående tema i utdanningen og lektorstudentene får en innføring i grunnleggende spesialpedagogiske emner.
 • Det legges til rette for videreutdanning innnefor spesialpedagogikk for lektorer i videregående opplæring.

 

Bachelor og master i spesialpedagogikk

 • Minst 100 timer praksis på bachelornivå og 150 på master.
 • Løfte utdanningene til en høyere finansieringskategori.
 • Gruppen foreslår også plassering og dimensjonering for de ulike spesialområdene, som for eksempel logopedi.

 

Kvalitet i utdanning

 • Masterstudier må holde internasjonale standarder.
 • Et masterstudium må baseres på et robust fagmiljø. Studietilbudet bør blant annet ha minst tre fagpersoner med førstekompetanse som forsker på feltet, i ryggen. Fagmiljøet må kunne hevde seg i nasjonal og internasjonal konkurranse om forskningsmidler..

 

Spesialpedagogisk forskning

 • Det er behov for forskning på effekten av de ulike tiltakene som iverksettes. Rapporten anbefaler hvilke forskningsmetoder som er særlig aktuelle.