Statsbudsjettet 2015

Styrker kriminalomsorgen – øker fengselskapasiteten

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen foreslår flere lukkede fengselsplasser og mer til vedlikehold av fengselsbygninger. Det er også tatt høyde for mulig samarbeid med Nederland om leie av midlertidige fengselsplasser.

– Vi fortsetter arbeidet med å øke kapasiteten og bedre forholdene i kriminalomsorgen, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

I statsbudsjettet for 2015 foreslår regjeringen å bevilge om lag 81 millioner kroner til etablering av totalt 41 nye lukkede fengselsplasser og 50 millioner kroner til ekstraordinært vedlikehold av fengselseiendommene. Det er også satt av midler for mulig leie av fengsel i Nederland.

Etablering av 41 lukkede fengselsplasser

Regjeringen vil at det skal gå raskere fra dom faller til soning starter, og at politiet sikres varetektsplasser når det trengs. Regjeringen vil derfor utvide kapasiteten til gjennomføring av både straff og varetekt i 2015 ved å bevilge om lag 81 millioner kroner til totalt 41 nye lukkede fengselsplasser ved Kongsvinger, Hustad, Bergen og Bodø fengsel.

For å løse de akutte kapasitetsproblemene har Justis- og beredskapsdepartementet startet samtaler med Nederland om leie av fengselsplasser. Høsten 2014 vil regjeringen legge frem en melding til Stortinget med en utviklingsplan for kriminalomsorgen. Meldingen vil gi en vurdering av tilstanden i kriminalomsorgen og av behovene for fremtidig kapasitet i et lengre perspektiv.

Vedlikehold av fengslene

Ved flere fengsler er vedlikeholdsetterslepet så stort at det er behov for ekstraordinære tiltak. Regjeringen foreslår derfor å bevilge 50 millioner kroner til ekstra vedlikehold i 2015. Det som vil prioriteres er vedlikeholdstiltak som er nødvendig for å opprettholde drift inntil det er tatt stilling til hvilke fengsler som eventuelt må erstattes med nye bygg.